Home

ข่าวเกษตร

“รมช.มนัญญา”หนุนสหกรณ์ จ.ตราด ผลิตผลไม้ส่งออกคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 2.29 ล้านบาท 

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

ข่าวเกษตร

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง“เกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง สู่ BCG Model” ในงานสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

ข่าวเกษตร

มกอช. เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมต่อยอดสู่ BCG Model

opabo

7 ธ.ค. 2022

สไลด์

ไทย-เยอรมนี ร่วมมือภาคเกษตรลดโลกร้อน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตัน

ไทยร่วมมือเยอรมนี ประกาศความสำเร็จโครงการข้าวลดโลกร้อน เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

ดินและน้ำ

‘รมช.มนัญญา’ ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จ.ตราด ป้องกันอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

“รมช.มนัญญา”หนุนสหกรณ์ จ.ตราด ผลิตผลไม้ส่งออกคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 2.29 ล้านบาท 

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง“เกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง สู่ BCG Model” ในงานสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

มกอช. เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมต่อยอดสู่ BCG Model

ไทย-เยอรมนี ร่วมมือภาคเกษตรลดโลกร้อน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตัน

ไทยร่วมมือเยอรมนี ประกาศความสำเร็จโครงการข้าวลดโลกร้อน เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

‘รมช.มนัญญา’ ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จ.ตราด ป้องกันอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

ข่าวเกษตร

ด่วน ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 8 อีกกว่า 500 ล้านบาท พรุ่งนี้

ธ.ก.ส. ได้เตรียมโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่ 8 เข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 557.58 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 192,775 ครัวเรือน

opabo

7 ธ.ค. 2022

“รมช.มนัญญา”หนุนสหกรณ์ จ.ตราด ผลิตผลไม้ส่งออกคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 2.29 ล้านบาท 

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง“เกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง สู่ BCG Model” ในงานสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

ปศุสัตว์

สศท.3เผยแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” GI จ.สกลนคร ส่งเสริมเกษตรกรใช้อาหาร TMR ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

“เนื้อโคขุนโพนยางคำ” เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร… สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3)เผยแนวทางพัฒนา “เนื้อโคขุนโพนยางคำ”โดยส่งเสริมเกษตรกรใช้อาหาร TMR ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

opabo

7 ธ.ค. 2022

CPF โชว์ความสำเร็จระบบไบโอแก๊ส หนุนปศุสัตว์รักษ์โลก ตามแนวทาง BCG Model

ซีพีเอฟ ชูระบบไบโอแก๊ส ในฟาร์มสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ หนุนกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอกย้ำเป้าหมายส่งเสริมภาคปศุสัตว์รักษ์โลก

จับอีก! กองทัพมดลักลอบนำเข้าซากหมู 1,500 กก. ชายแดนสระแก้ว

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้รายงานเหตุการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าซากสุกรด้านชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2565  ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ร่วมกับด่านศุลกากรอรัญประเทศ หน่วยงานความมั่นคง และตำรวจ ร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิดฐานลักลอบนำเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาประเทศไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,500 กก.

ดินและน้ำ

‘รมช.มนัญญา’ ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จ.ตราด ป้องกันอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

กรมชลฯ สั่งรับมือเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคใต้ 8-11 ธ.ค. ตลอด 24 ชม.

กรมชลฯ สั่งรับมือเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคใต้ 8-11 ธ.ค. ตลอด 24 ชม. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม

ก.เกษตรฯ จัดงานวันดินโลกปี 2565 สุดยิ่งใหญ่ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”เชิญชวนเที่ยวงาน 4-7 ธันวาคมนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” ภายใต้หัวข้อ  “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง  และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

เกษตรแปลงใหญ่

นพดล สว่างญาติ Smart Farmer จากอดีตวิศวกรก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวนาต้นแบบ

นพดล สว่างญาติ Smart Farmer จากอดีตวิศวกรก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรชาวนาต้นแบบ เขาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูปข้าว

opabo

26 พ.ย. 2022

เมื่อ”สตรอว์เบอร์รี” เข้ามาเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านแก่นมะกรูด

เมื่อ”สตรอว์เบอร์รี” เข้ามาเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านแก่นมะกรูด สร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 7 หมื่นบาทต่อไร่จากเดิมที่มีรายได้เล็กๆ น้อย ๆ

opabo

21 พ.ย. 2022

พืชเศรษฐกิจ

ด่วน ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 8 อีกกว่า 500 ล้านบาท พรุ่งนี้

ธ.ก.ส. ได้เตรียมโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่ 8 เข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 557.58 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 192,775 ครัวเรือน

กยท.เร่งหารือสภาพัฒน์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 4ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางฯพิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกร

กยท.เผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 4 เร่งหารือสภาพัฒน์ ก่อนนำเสนอ กนย. พิจารณา เป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกร คาดว่าจะใช้งบฯ ดำเนินการทั้งสิ้น 1.6 หมื่นล้านบาท

‘รมช.มนัญญา’ ชื่นชมทุเรียนชะนีอินทรีย์เกาะช้าง คุณภาพเยี่ยม ดันสินค้าอินทรีย์สร้างรายได้

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสวนทุเรียนชะนีเกาะช้าง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของนายพิษณุ สิทธิถาวร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เกษตร Special

(มีคลิป)“ชาอันซีทิกวนอิม”เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น หลังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก”ยูเนสโก”

เทคนิคการแปรรูปชาแบบดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับชาของจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ช่วยทำให้”ชาทิกวนอิม”เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ระวัง! ด้วงหนวดยาวอ้อย ทำให้หน่อแห้งตาย

ขอให้ชาวไร่อ้อยเฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย โดยตัวหนอนของด้วงหนวดยาวอ้อยจะเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อยด้วยการเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1–3 เดือนจะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย 

‘ฮาริสซา’ ซอสพริกตูนิเซีย ขึ้นแท่นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

ฮาริสซา(Harissa) ซอสพริกของตูนิเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

คอลัมน์

“ผิดเป็นครู…มาตรฐานทุเรียนไทย”…เจาะกลางใจ โดย”ขุนพิเรนทร์

ประเด็นเล็กๆแต่ให้ความรู้สึกที่หลากหลาย การทำงานมีผิดพลาด พลาดแล้วมีคนชี้ทาง ยอมรับและแก้ไขนี่คือ ความงดงามของพี่น้องกรมวิชาการเกษตร

nantnaphat

3 ธ.ค. 2022

เปิดประวัติ”ชลธี นุ่มหนู” ผู้สร้างแรงสะเทือนในกระทรวงเกษตรฯ…”ยังไม่มีใครมาทาบทามลงการเมือง”

นาย ชลธี นุ่มหนู อดีต ผอ.สวพ.6 กรมวิชาการเกษตร เจ้าของฉายา”มือปราบทุเรียนอ่อน”จบ ปวช.จากวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 

nantnaphat

30 พ.ย. 2022

“ทุเรียนไทยในจีน”…ความจริงจากทูตเกษตร…เจาะกลางใจ โดย “ขุนพิเรนทร์”

ความอยากรู้ทำให้เราเสาะหาข้อมูล เห็นจากโลกออนไลน์ไปเยอะแล้ว “ไอ้ขุน”จะกางข้อมูลของฝั่งรัฐมาให้ทราบกัน วันนี้..เอาแค่ 2 เดือนก่อน คือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมที่พึ่งสรุปข้อมูลตัวเลขอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 

nantnaphat

28 พ.ย. 2022

รู้หรือไม่?

ผู้เลี้ยง “นกกรงหัวจุก” และสัตว์ป่าคุ้มครอง รู้ยัง รัฐลดขั้นตอนแจ้งครอบครอง

รองโฆษกรัฐบาลเผยผู้เลี้ยง “นกกรงหัวจุก” และสัตว์ป่าคุ้มครอง รู้ยัง กรมอุทยานลดขั้นตอนแจ้งครอบครองสัตว์ป่า ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องการขออนุญาตค้าและครอบครองสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

opabo

4 ธ.ค. 2022

เทคโนโลยีการเกษตร

วช.หนุนนวัตกรรม แปรรูป”เคล”สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

วช.หนุนนวัตกรรม สร้างกระบวนการแปรรูปผงเคลอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน

opabo

7 ธ.ค. 2022

(มีคลิป)สถาบันวิทยาศาสตร์จีน เตรียมศึกษาพืชที่ได้จากการทดลองในอวกาศ

ตัวอย่างเมล็ดพืชจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศชุดที่ 3 จากสถานีอวกาศเทียนกง ถูกนำกลับมากับยานเสินโจว 14 และส่งไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เพื่อศึกษาวิจัยต่อไป

สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer และ Young Smart Farmer เสริมแกร่งเกษตรกรไทย สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ที่ผ่านมาเกษตรกรมีโอกาสที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุนได้ค่อนข้างยาก สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer และ Young Smart Farmer เสริมแกร่งเกษตรกรไทย สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วช.หนุนนวัตกรรมเกษตร น้ำหมักชีวภาพ อาหารพืชสูตรเข้มข้น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากเกษตรกรจะต้องเผชิญกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำแล้ว ยังมีต้นทุนเรื่องปุ๋ยและการดูแลรักษาบำรุงพืช ทำให้กลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพอาหารพืชสูตรเข้มข้นนำไปใช้ในแปลงเกษตร ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีผลผลิตต่อแปลงสูงขึ้นและยังลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร

opabo

3 ธ.ค. 2022

วช.หนุนกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนกำจัดแมลงศัตรูพืช

วช. หนุน สจล.ถ่ายทอดกระบวนการผลิต “ไอน้ำสมุนไพร” ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชี้ เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบปลอดภัย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วช.- กฟผ. ขับเคลื่อนงานวิจัยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยง “ชันโรง”

วช.- กฟผ. ขับเคลื่อนงานวิจัยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยง “ชันโรง” เพราะผึ้งชันโรงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า