กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ(USDA) จัดทําฐานข้อมูลใหม่สําหรับค้นหาข้อกําหนดการนําเข้าผักและผลไม้

รู้ยัง.กระทรวงเกษตร สหรัฐฯUSDAจัดทําฐานข้อมูลใหม่ ACIR สําหรับค้นหาข้อกําหนดนําเข้าผักและผลไม้ โดยจะช่วยให้การค้นหาและแสดงข้อมูลข้อกําหนด การนําเข้าสินค้าเกษตรเป็นไปได้โดยง่าย

opabo

4 ส.ค. 2022