กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความโปร่งใส

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความโปร่งใส ทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการควบคุมภายใน

opabo

27 ม.ค. 2023