กรมปศุสัตว์หนุนไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันเป็นสินค้า GI จังหวัดศรีสะเกษ

กรมปศุสัตว์หนุนไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันเป็นสินค้า GI จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ ผู้แปรรูปและผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไก่ย่างไม้มะดันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้มากขึ้น

opabo

23 ก.พ. 2024