เกษตรยโสธรร่วมกับเกษตรอำเภอค้อวัง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ช่วงฤดูแล้ง

เกษตรยโสธรร่วมกับเกษตรอำเภอค้อวัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้น้ำในการทำนาปรัง และลดความเสี่ยงผลผลิตสินค้าเกษตรเสียหายจากสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังได้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอาชีพเกษตรกร

opabo

7 มี.ค. 2024

opabo

23 ก.พ. 2024