ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน

ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นวิกฤตภัยคุกคามที่ทั่วโลกเผชิญอยู่

opabo

20 มี.ค. 2024