4-7 ธ.ค.กรมพัฒนาที่ดินจัดยิ่งใหญ่วันดินโลก’65 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”สถานีพัฒนาที่ดินตาก

​นางสาว เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและ ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”(The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่ประสบผลสำเร็จ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาประเทศ 

ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ เพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม

0DD228EA FCF1 41B3 B90C 36A1A8798A7F

สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรดิน จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ สำหรับในปี2565 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ตามหัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soils, where food begins : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความตระหนักถึงทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และพลังงาน โดยเฉพาะอาหารร้อยละ 95 กำเนิดมาจากดินเป็นพื้นฐานการผลิต ถ้าดินดีมีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ ก็ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

088D3D44 38E5 4B05 A606 9C41F3F46028 scaled

กิจกรรมที่สำคัญของงานวันดินโลก ปี 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมทางวิชาการอาทิ นิทรรศการ King Bhumibol Award สุขภาพดินดี (Soil health) ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดแสดงแปลงองุ่น แปลงเกษตรอัจฉริยะ แปลงข้าวหลากสี สตอรเบอรีและกะหล่ำปลีพืชผัก 4 ภาค 

นิทรรศการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทย นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง พร้อมกิจกรรม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” เป็นต้น การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผักและผลไม้อินทรีย์ แข่งขันการทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร 4 ภาค  กิจกรรมตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร และ กิจกรรมเดินเทรล

1EFDAB08 C2B7 4431 9339 262399BF704F

วันดินโลก จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการแสดงออกถึงความตระหนัก ในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองจังหวัดตาก เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป