กรมพัฒนาที่ดิน MOU ไทยวา ศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน MOU ไทยวา ศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

opabo

28 เม.ย. 2023