CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุผลตลอดกระบวนการเลี้ยงสัตว์ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อร่วมลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา สัตว์มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทย

opabo

2 ม.ค. 2023