กรมพัฒนาที่ดิน เปิด “ศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบ” มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับการเกษตรในชุมชน ตั้งเป้าขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิด “ศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบ” มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางดินผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับการเกษตรในชุมชน

opabo

30 พ.ค. 2024

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบฯ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัยเพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

opabo

18 พ.ค. 2024

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

opabo

3 พ.ค. 2024

opabo

26 เม.ย. 2024

opabo

22 เม.ย. 2024

ธรรมนัส ลงพื้นที่ภาคตะวันออก มุ่งสู่ มหานครผลไม้ เร่งสนับสนุนแหล่งน้ำเพิ่มเติม สั่งประชุม Fruits Board ทันที ย้ำผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ ทะลุ 130,000 ล้านบาท

ธรรมนัส ลงพื้นที่ภาคตะวันออก มุ่งสู่ มหานครผลไม้ เร่งสนับสนุนแหล่งน้ำเพิ่มเติม สั่งประชุม Fruits Board ทันที ย้ำผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ ทะลุ 130,000 ล้านบาท สั่งกรมวิชาการเกษตร เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม บูรณาการร่วมทีมพญานาคราช ย้ำอำนวยความสะดวกผู้ส่งออก 7 วัน/สัปดาห์

opabo

20 เม.ย. 2024

“เศรษฐา” ควง” ไชยา” ลงใต้รับฟังปัญหาทุเรียนสมุย ตั้งเป้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่าใน 4 ปี

“เศรษฐา” ควง” ไชยา” ลงใต้รับฟังปัญหาทุเรียนสมุย ตั้งเป้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่าใน 4 ปี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จำนวนมากในระยะยาวอีกด้วย

opabo

8 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร ดัน 3 ถั่วลิสงพันธุ์ดี ขยายสู่เกษตรกร ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ดัน 3 ถั่วลิสงพันธุ์ดี ขยายสู่เกษตรกร ตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ในด้านความโดดเด่นของถั่วลิสงทั้ง 3 พันธุ์ จะมีความต้านทานโรคใบไหม้ รวมถึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว คือประมาณ 100 – 120 วันหลังงอก และให้ผลผลิตสูง ประมาณไร่ละ 340 – 400 กิโลกรัม

opabo

23 ม.ค. 2024

รองโฆษกรัฐบาลเผย ”กรมการข้าว“เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

”กรมการข้าว“เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

opabo

21 ม.ค. 2024

กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าลดการเผาในพื้นที่เกษตรลงร้อยละ 50 และสร้างรายได้เพิ่มจากพืชมูลค่าสูง

กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าลดการเผาในพื้นที่เกษตรลงร้อยละ 50 และสร้างรายได้เพิ่มจากพืชมูลค่าสูง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องเตรียมการวางแผนล่วงหน้า ระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างกลไกการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ กำหนดกลไก การทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับกลไกของคณะกรรมการระดับชาติ

opabo

20 ธ.ค. 2023

คนรักหมาแมวเตรียมเฮ กรมปศุสัตว์ เตรียมแผนส่งสุขปีใหม่ 2567 รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี 50,050 โด๊ส กระจายทั่วประเทศ ตั้งเป้าจังหวัดละ 650 ตัว

คนรักหมาแมวเตรียมเฮ กรมปศุสัตว์ เตรียมแผนส่งสุขปีใหม่ 2567 รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี 50,050 โด๊ส กระจายทั่วประเทศ

opabo

24 พ.ย. 2023

กรมวิชาการเกษตร เปิดอบรม “การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน”รุ่น 2 ตั้งเป้าปี 2566 มีผู้ผ่านฝึกอบรม 1,000 ราย

กรมวิชาการเกษตร เปิดอบรมการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานรุ่น 2 ตั้งเป้าปี 2566 มีผู้ผ่านฝึกอบรม 1,000 ราย พร้อมครบ 5,000 ราย ในปี 2568

opabo

15 มิ.ย. 2023
1 2