แปลงใหญ่ข้าวคุณภาพบ้านสันหลวงใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำช่วยลดต้นทุนและ zero waste ปลอดเผา

กรมส่งเสริมการเกษตร ดึงภาคเอกชนสนับสนุนรถดำนา รถเกี่ยวข้าว และโดรน จัดการแปลงนาสร้างเกษตรอัจฉริยะ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการเผาตอซัง ป้องกันปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นPM 2.5 เกินมาตรฐาน

opabo

12 ก.ย. 2023

รองปลัดเกษตรฯ ผลักดันการผลิตมังคุด เน้นคัดคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการส่งออก

รองปลัดเกษตรฯ ผลักดันการผลิตมังคุด เน้นคัดคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิต เพิ่มศักยภาพการส่งออก

opabo

25 ส.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรเข้ารับความรู้ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จ.ระยอง พร้อมบริการพันธุ์ยางพาราชั้นดีราคามิตรภาพช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรเข้ารับความรู้ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จ.ระยอง พร้อมบริการพันธุ์ยางพาราชั้นดีให้แก่เกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรที่สนใจนำกิ่งพันธุ์ยางพาราชั้นดีไปเพาะปลูกด้วยราคามิตรภาพ ช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร

opabo

12 ส.ค. 2023

สศก.ติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รอบ 6 เดือน หนุนเกษตรกรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

สศก. เกาะติดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รอบ 6 เดือน หนุนเกษตรกรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์

opabo

3 ก.ค. 2023

แปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า จังหวัดนครปฐม ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน มีผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อมที่มีผลโดยตรงต่อเกษตรกรไทย โดยเฉพาะชาวนาไทยต้องประสบกับความเสี่ยงในด้านราคาผลผลิตที่แปรปรวนตลอดเวลา… แปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า จังหวัดนครปฐม ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว

opabo

20 มิ.ย. 2023

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งมอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและส่งมอบกล้าพันธุ์แอสเตอร์ปลอดเชื้อ และชุดเร่งการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง แก่วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเหมืองแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยในการผลิตปุ๋ย

opabo

13 มิ.ย. 2023

รมว.เฉลิมชัย หนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าว เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ชูเทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยแข่งขันตลาดโลก

รมว.เฉลิมชัย หนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าว เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ชูเทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยแข่งขันตลาดโลก ยกงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ตอบโจทย์ คนสนใจล้นหลาม

opabo

7 มิ.ย. 2023

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ส่งเสริมเทคโนโลยีอัจฉริยะ ยกระดับการผลิตข้าว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

จากปัญหาการผลิตข้าวของเกษตรกร ที่มีการผลิตข้าวด้วยต้นทุนที่สูง ผลผลิตต่ำ ข้าวไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ รวมไปถึงไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร ทางด้านศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีจึงได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

opabo

4 มิ.ย. 2023

ศมข.พิษณุโลก นำร่องโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาพิษณุโลก ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพข้าว

อาชีพชาวนามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ แต่การทำนาได้ปริมาณผลผลิตข้าวต่ำ ยังคงเป็นปัญหาที่พบเห็นอย่างต่อเนื่องของชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นำร่องโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาพิษณุโลก ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพข้าว

opabo

28 พ.ค. 2023

ศมข.เชียงใหม่ ชู กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันทราย ต้นแบบใช้เมล็ดพันธุ์ดี-เทคโนโลยี เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันทราย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต้นแบบเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี-เทคโนโลยี เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

opabo

28 พ.ค. 2023

แปลงใหญ่มังคุดตำบลกะเฉด จ.ระยอง ต้นแบบมาตรฐาน GAP 100% ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการที่ดี เชื่อมโยงการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญ่มังคุดตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบสวนมังคุดมาตรฐาน GAP 100%

opabo

26 พ.ค. 2023

พาณิชย์ประกาศเกณฑ์ชดเชยดอกเบี้ย 3% ช่วยลดต้นทุนกู้เงินซื้อผลไม้ 8 ชนิด

กรมการค้าภายในประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 3% ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าผลไม้ ที่ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ยื่นสมัครกับสถาบันการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พ.ค. และขอรับการชดเชยดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ 15 ส.ค.-15 ธ.ค.66 ย้ำต้องใช้ซื้อผลไม้ 8 ชนิด ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ต.ค.66 เท่านั้น

opabo

26 เม.ย. 2023
1 2 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า