รู้ยัง… สินค้า(ไทย)ไปเอเชียกลาง เริ่มต้นได้ที่”สถานีรถไฟนครหนานหนิง”

ปัจจุบัน ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการขนส่งด้วย “ระบบราง” อย่างมาก และการขนส่งด้วย “ระบบราง” ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่เขตฯ กว่างซีจ้วงใช้เสริมบทบาทการเป็น“ฮับ”การขนส่งสินค้าเชื่อมจีน(ตะวันตก) กับประเทศกลุ่มเอเชียกลางและยุโรปดังนั้น ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบงานขนส่ง “ทางราง” ของเขตฯ กว่างซีจ้วง อาทิ ท่ารถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง ขนส่งสินค้าไทยเช่นอาหารฮาลาลไปบุกเบิกยังตลาดกลุ่มประเทศเอเชียกลางได้

opabo

31 ม.ค. 2023