สศก.จับมือสมาคมฯพันธมิตร ขับเคลื่อนโมเดลเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง ด้าน ครม.เห็นชอบเปิดตลาดและบริหารการนำเข้าถั่วเหลือง ภายใต้กรอบ WTO แล้ว

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ สศก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ทำการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชที่ให้ทั้งโปรตีน น้ำมัน และยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิต ถั่วเหลืองของไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

nantnaphat

6 ธ.ค. 2022

สศก.ลงพื้นที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระบุ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี

สศก. ลงพื้นที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชี้ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี เฉลี่ย กก.ละ 10.28 บาท

opabo

28 พ.ย. 2022

สศก.เคาะตัวเลขดัชนีผาสุกเกษตรกรปี 64 อยู่ที่ระดับ 81.10 พัฒนาในระดับดี

สศก. เคาะตัวเลขดัชนีผาสุกเกษตรกร ปี 64 อยู่ที่ระดับ 81.10 พัฒนาในระดับดี เผย ด้านสุขอนามัย-สังคม พัฒนาในระดับดีมาก ขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม-การศึกษา ต้องปรับปรุงเร่งแก้ไข

opabo

26 พ.ย. 2022

สศก.เผยผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับเพิ่มขึ้น ส่วนที่ราคาตก เป็นเพราะผลกระทบจากพายุและฝนที่ตกต่อเนื่อง

ภาพรวมปีนี้ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพิ่มขึ้น อาทิ ปาล์ม-มัน-กุ้ง ขณะที่ข้าวนาปี-ยาง-ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนรู และฝนที่ตกต่อเนื่อง

nantnaphat

22 พ.ย. 2022

สศท.11 แนะเกษตรกรปลูกพืชผักอายุสั้นหลังน้ำลด ผลตอบแทนดี มีตลาดรองรับ

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สศท.11สนับสนุนให้ปลูกพืชผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้น สำหรับบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

opabo

16 พ.ย. 2022

สศก.โชว์ผลศึกษาการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า แนะเกษตรกรใช้ทางใบปาล์ม-ลำต้นปาล์ม คลุมดินเป็นปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน

สศก. โชว์ผลศึกษาการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากปาล์มฯมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แนะเกษตรกรใช้ทางใบปาล์ม-ลำต้นปาล์ม คลุมดินเป็นปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน

opabo

11 พ.ย. 2022

สศก. พยากรณ์ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 ผลผลิตมันสำปะหลัง รวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5%

สศก.พยากรณ์ ผลิตมันสำปะหลังภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5%

opabo

10 พ.ย. 2022

สศก.จับมือ กฟภ. MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเกษตรและการใช้ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพื้นที่ทำการเกษตร

สศก. จับมือ กฟภ. MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเกษตรและการใช้ไฟฟ้า เป็นความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ของ สศก. และข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.เกี่ยวกับพื้นที่เกษตร การขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรเพื่อใช้ ปย.วิเคราะห์ข้อมูลประกอบในงานเชิงนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพื้นที่ทำการเกษตร

opabo

9 พ.ย. 2022

สศก.ลงพื้นที่รับทราบปัญหา-ให้คำปรึกษา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา

2 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกิน และโรคปากเท้าเปื่อยในโค รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวต้นทุนด้านอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งต่อการรับซื้อและจำหน่ายโคของเครือข่าย สศก. ในฐานะหน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อปัญหา และร่วมหารือกับกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาในการปรับแผนการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

opabo

2 พ.ย. 2022

พร้อมให้บริการ Big Data สศก.พัฒนาเครื่องมือเนวิเกเตอร์ภาคเกษตร เชื่อมฐานข้อมูลขนาดใหญ่จาก 91 หน่วยงาน 

นายฉันทานนท์ วรรณขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตร ที่ผ่านมา สศก. ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการและเชื่อมโยงในระดับแปลง เกษตรกร และพื้นที่ มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับ โดยสร้าง Platform เก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Mobile Technology เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่แม่นยำ รวดเร็ว ต่อเนื่องในทุกฤดูปลูก 

nantnaphat

27 ต.ค. 2022

สศก.ระบุไตรมาส 3 ปีนี้ GDP เกษตรฟุบหดตัว 1.8% เหตุอากาศแปรปรวน ฉุดสาขาพืช-ประมง ติดลบ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2565 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) หดตัวร้อยละ1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 หลังจากขยายตัวได้ดีในไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 4.7 และ 4.4 ตามลำดับ 

nantnaphat

21 ต.ค. 2022

เปิดผลศึกษาการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีน สศก. เผย ล้งนิยมขนส่งทางบกเป็นหลัก

เปิดผลศึกษาการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีน สศก. เผย ล้งนิยมขนส่งทางบกเป็นหลัก แนะเลือกใช้รูปแบบการขนส่งให้เหมาะกับฤดูกาล-ความต้องการตลาด

opabo

19 ต.ค. 2022
1 2 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า