opabo

1 เม.ย. 2024

ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ขยายตัวสวย สศก.โชว์ตัวเลข ปี 66 เกินดุลกว่า 5 แสนล้าน ภายใต้ความตกลง FTA

ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ขยายตัวสวย สศก.โชว์ตัวเลข ปี 66 เกินดุลกว่า 5 แสนล้าน ภายใต้ความตกลง FTA

opabo

25 มี.ค. 2024

สศก. แจงสถานการณ์กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ปีเพาะปลูก 2566/67 ระบุ ผลผลิต กระเทียม หอมแดง ลดลง ขณะที่ผลผลิตหอมหัวใหญ่เพิ่มขึ้น

สศก. แจงสถานการณ์กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ปีเพาะปลูก 2566/67 ระบุ ผลผลิต กระเทียม หอมแดง ลดลง ขณะที่ผลผลิตหอมหัวใหญ่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านราคาที่อาจผันผวนและตกต่ำจนอาจกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการในการกำหนดมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว

opabo

21 มี.ค. 2024

สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง

สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น   

opabo

20 มี.ค. 2024

สศก.เผยผลโครงการส่งความสุขปีใหม่ ก.เกษตรฯ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 64 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 13 ล้านราย

สศก. เผย ผลโครงการส่งความสุขปีใหม่ กระทรวงเกษตรฯ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 64 ล้านบาท

opabo

6 มี.ค. 2024

สศก. รับ 2 รางวัล ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) ชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการประชาชน และ ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า

รองเลขาธิการ สศก. เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัล “โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน” และ “ประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงานมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards)” หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ที่มีคุณค่าได้รับความนิยม มีปริมาณการเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

opabo

5 มี.ค. 2024

สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ NABC

สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ NABC ทำให้ให้ทราบถึงดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สถานการณ์ราคา และการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นประจำทุกเดือน

opabo

18 ม.ค. 2024

opabo

20 ธ.ค. 2023

สศก. เกาะติดโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 8 จังหวัด แปลงต้นแบบสินค้าข้าว เผยช่วยผลผลิตเพิ่ม ลดค่าใช้จ่ายได้จริง

สศก. เกาะติดโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 8 จังหวัด แปลงต้นแบบสินค้าข้าว เผยช่วยผลผลิตเพิ่ม ลดค่าใช้จ่ายได้จริง ภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี สามารถช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

opabo

7 ธ.ค. 2023

สศก.เผยผลศึกษาบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงกุ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG Mode

สศก. เผยผลศึกษาการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงกุ้ง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเลี้ยงกุ้ง

opabo

25 ต.ค. 2023

สศก.เผยโฉมใหม่ แพลตฟอร์ม Farmer ONE ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สศก.เผยโฉมใหม่ แพลตฟอร์ม Farmer ONE ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป็นฐานข้อมูลทางด้านเกษตรกรขนาดใหญ่ของประเทศมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทำกิจกรรมทางการเกษตรด้านต่าง ๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งสามารถรายงานข้อมูลได้ทั้งระดับครัวเรือน และรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานนโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้มีพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวให้สามารถบริการข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

opabo

12 ต.ค. 2023

สศก.พัฒนาปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เปิดให้บริการข้อมูลกว่า 290 ชนิดสินค้าผ่านเว็บไซต์ pcc.oae.go.th 

สศก. ดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อคาดการณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบรายชนิดสินค้า ที่จะออกสู่ตลาดเป็นรายเดือนตลอดปีเพาะปลูกล่วงหน้า ในแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งจะทำให้ทราบปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการได้ทั้งระบบทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต พร้อมเปิดให้บริการข้อมูลกว่า 290 ชนิดสินค้า ผ่านเว็บไซต์ pcc.oae.go.th 

opabo

9 ต.ค. 2023
1 2 7