รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สำรวจความเสียหาย-หาทางแก้ไขน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สำรวจความเสียหายน้ำท่วมจากลำน้ำยังพร้อมหาทางแก้ไขน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

opabo

20 ก.ย. 2023

“ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน” นำร่องใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ายกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน นำร่องใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ายกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ เกิดความมั่นคงทางพลังงาน ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

opabo

9 ก.ย. 2023

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดประชุมวิชาการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน

งานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี66 ภายใต้หัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน นี้ ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมฯ ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขและจัดการดินที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน

opabo

4 ก.ย. 2023

วช.หนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคใต้ตอนล่าง ด้วยการวิจัยและพัฒนา การชักนำรากลอย ผลักดันการผลิตทุเรียนคุณภาพสูงสู่การส่งออกอย่างยั่งยืน

วช.หนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคใต้ตอนล่าง ด้วยการวิจัยและพัฒนา การชักนำรากลอย ผลักดันการผลิตทุเรียนคุณภาพสูง

opabo

2 ก.ย. 2023

เปิดกลยุทธ์ความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

เปิดกลยุทธ์ความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยนำหลักการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแบบโครงการหลวงซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน

opabo

1 ก.ย. 2023

กตส.ยกระดับขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “กตส.ยกระดับ ขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future” มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัล

opabo

1 ก.ย. 2023

ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืน

ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืน สร้างการรับรู้แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

opabo

27 ส.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนชาวกูแบสีราปลูกผักยกแคร่สร้างรายได้

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรบ้านกูแบสีรา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกผักยกแคร่

opabo

30 ก.ค. 2023

วช.โชว์งานวิจัยจาก “ข้าว” สู่เครื่องดื่มและขนม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

“ข้าว” นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วิตามินบำรุง ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การตลาดในช่วงปัจจุบัน ที่เกษตรกรต้องพบกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ… วช.โชว์งานวิจัยจาก “ข้าว” สู่เครื่องดื่มและขนม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

opabo

23 ก.ค. 2023

อธิบดีกรมชลประทาน เยือนระโนด ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมชลประทาน เยือนระโนด ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

opabo

20 ก.ค. 2023

อนุชา ย้ำ โครงการ “โคล้านครอบครัว” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อนุชา นาคาศัย ย้ำ โครงการ “โคล้านครอบครัว” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

opabo

18 ก.ค. 2023

แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ ต้นแบบชุมชน Zero Waste ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทำกำไรจากวัสดุมะพร้าว เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำกำไรจากวัสดุมะพร้าวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model และแปรรูปวัสดุจนหมดหรือ Zero Waste เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

opabo

12 ก.ค. 2023
1 2 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า