ศพก. เมืองสุราษฎร์ สำเร็จโดดเด่น ได้มาตรฐาน RSPO ใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศพก. เมืองสุราษฎร์ สำเร็จโดดเด่น ได้มาตรฐาน RSPO ใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในอนาคตมีแผนพัฒนาให้เป็น ศพก. ที่ขยายผลงานวิจัยมาสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่มีในชุมชนให้เกิดมูลค่าสูงสุด

opabo

29 พ.ค. 2024

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง แก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำ ราคาน้ำมัน การนำเข้าส่งออก และการเก็บภาษี

opabo

28 ก.พ. 2024

กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ย้ำบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด กำชับไปยังโครงการชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด 

opabo

26 ม.ค. 2024

กรมชลประทาน ไม่หวั่น เตรียมรับสถานการณ์ฝนน้อย สั่งทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมชลประทาน ไม่หวั่น เตรียมรับสถานการณ์ฝนน้อย กำชับไปยังโครงการชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด  พร้อมนำสถิติฝนที่ผ่านมา มาวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด  

opabo

19 ม.ค. 2024

สศก.ลงพื้นที่กำแพงเพชร ดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรม จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม BCG

สศก.ลงพื้นที่กำแพงเพชร ดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการใช้ผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจโดยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้อง BCG Model

opabo

21 เม.ย. 2023