นายกฯ พอใจภาพรวม “เกษตรแปลงใหญ่” ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยี-นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง ส่งเสริมระบบ “เกษตรแปลงใหญ่”เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนข้อสั่งการฯ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตแบบครบวงจร สร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการรวม “กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่” การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

นางสาวรัชดา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ในเรื่อง ตลาดนำการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการรวมแปลงเป็น “แปลงใหญ่” ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลล่าสุด (1กรกฎาคม 2565) ได้รับรองและขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 8,942 แปลง เกษตรกร 496,559 ราย พื้นที่ 8,012,325 ไร่ ซึ่งจาการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ พบว่ามีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 31,145.73 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต จำนวน 40,429.37 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 71,575.10 ล้านบาท สามารถพัฒนาคุณภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า รวม 188,540 ราย

DSC07862 1536x1021 1 1
เกษตรแปลงใหญ่

ในด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า จำนวน 921 แปลง ตลาดอื่น ๆ จำนวน 8,045 แปลง และตลาด Online จำนวน 489 แปลง และแปลงผักใหญ่ผักเชื่อมโยงกับ Modern Trade และตลาดออนไลน์จำนวน 17 แปลง สำหรับแปลงที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อยอดสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม จำนวน 3,377 แปลงทั่วประเทศ

“นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต กำชับส่วนราชการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่” น.ส. รัชดา กล่าว

สำหรับ “เกษตรแปลงใหญ่” คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ส่วนขนาดพื้นที่เหมาะสมตามหลักการของแปลงใหญ่ คือ 1.ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 2. สินค้าอื่นไม่น้อยกว่า 300 ไร่หรือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ไร่