เกษตรฯ รุกขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง เชื่อมโยง BCG ราชบุรี

กระทรวงเกษตรฯ รุกขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง เชื่อมโยง BCG ราชบุรี หยิบงานวิจัยมาแก้ปัญหา เร่งสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อต่อยอดและขยายผลในหลายพื้นที่

จากนโยบายสู่การปฏิบัติจริง กระทรวงเกษตรฯ หนุน สวก. นำงานวิจัยมาแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ดันราชบุรีโมเดลเป็นพื้นที่ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Model เศรษฐกิจชีวภาพ(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ 

โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตลอด Value Chain โดยวิเคราะห์โจทย์ความต้องการและกำหนดสินค้าเกษตรเป้าหมายในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม อ้อยโรงงาน โคนมสุกร กุ้งก้ามกราม และพืชผัก บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรหอการค้าไทย ร่วมกับ BCG สาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาเกษตร ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

EE00AD03 00D3 4F57 9F1C E0FA454187CC

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 

0DD2EBD5 AEFF 48CD 982A CDF28E64DD5E

1) โครงการ Sandbox ในการวางระบบการควบคุมโรคและฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่นำร่องจังหวัดราชบุรี (กรมปศุสัตว์) โดยร่วมกับภาคเอกชนทดสอบนำหลักการ Sandbox มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยและอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่นำร่องในจังหวัดราชบุรี 

2) โครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่(พรีเมี่ยม) เพื่อการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก(กรมประมง) โดยการพัฒนาระบบการจัดการ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้สามารถเพิ่มสัดส่วนผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้กับเกษตรกรจากการจำหน่ายที่สูงขึ้น 

3) โครงการสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี(กรมวิชาการเกษตร) เป็นการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI จังหวัดราชบุรี และจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งยีนความหอม และสารสำคัญของมะพร้าวน้ำหอมในแปลงปลูกมะพร้าวที่ขึ้นทะเบียน GI จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตต้นกล้าและผู้นำพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไปใช้ 

4) โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชแบบเดินตาม เพื่อการผลิตผักปลอดภัย(กรมวิชาการเกษตร) เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่ทดแทนวิธีการพ่นแบบเดิม คือ คานประกอบหัวฉีด (Boom Sprayer) ที่พาละอองเข้าสู่ทรงต้นและใต้ใบผักได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพการทำงานเชิงไร่ดีกว่าวิธีการปกติของเกษตรกร 2-3 เท่า 

D38CE199 EB30 4163 93CC 76128E1B80F8

ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นโมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ B C และ G ในพื้นที่นำร่อง จ.ราชบุรี สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกร สร้างรายได้สูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

0A468030 2257 4490 B968 83EF6F935323