ประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิคครั้งที่ 27 ไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับโลก 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 27 โชว์ผลงานส่งเสริมการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง  ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ชงเป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับโลก พร้อมจัดโต๊ะเจรจาคู่ค้าเมล็ดพันธุ์ คาดผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกกว่า 500 รายจาก 54 ประเทศ

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  งานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2565 หรือ Asian Seed Congress 2022 เป็นงานสำคัญของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  เป็นการจัดประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสมาคมและองค์กรเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิคที่เป็นสมาชิก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาค  และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์และการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและการแบ่งปันความรู้ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

15CDBB74 6A1D 43E0 A4C6 9EA5782576C3

งานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โดยสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์ระดับชาติอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

8EEA96FC 17A7 4DDE A079 7E2642AD150C

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงของประเทศไทยภายใต้นโยบายศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์  (Seed Hub) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับโลก  และมีนโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชให้เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ของเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเปคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีราคายุติธรรมและเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย   

F3F2A83A 9FAE 482F 90F7 46719122FBCD

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงผลงานของประเทศไทยในการส่งเสริมการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง โดยกรมวิชาการเกษตร และสวทช. 

การจัดแสดงสินค้าเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชนไทยและต่างประเทศ เปิดการเจรจาการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างคู่ค้าในรูปแบบของการตั้งโต๊ะเจรจาการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนและรับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก 

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกมากกกว่า 500 ราย ครอบคลุม 54 ประเทศ ถือได้ว่าการจัดประชุมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยซี่งเป็น ‘บ้าน’ ที่ก่อกำเนิดการประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิคอีกครั้งหนึ่ง