พร้อมให้บริการ Big Data สศก.พัฒนาเครื่องมือเนวิเกเตอร์ภาคเกษตร เชื่อมฐานข้อมูลขนาดใหญ่จาก 91 หน่วยงาน 

นายฉันทานนท์ วรรณขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตร ที่ผ่านมา สศก. ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการและเชื่อมโยงในระดับแปลง เกษตรกร และพื้นที่ มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับ โดยสร้าง Platform เก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Mobile Technology เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่แม่นยำ รวดเร็ว ต่อเนื่องในทุกฤดูปลูก 

นอกจากนี้ ยังมี Web Tool และ Mobile Application ในการประมวลผลข้อมูลจาก Big Data เพื่อวางแผนเชิงพื้นที่ วางนโยบาย และเผยแพร่สู่ทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจง่าย ซึ่งจากที่ สศก. ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร” และเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับจัดเก็บ และบริการข้อมูลทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง จากหน่วยงานภาคี ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง 10 กระทรวง รวบรวมชุดข้อมูล (Datasets) นำมาจัดทำเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร และวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆและได้เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.oae.go.th และ www.nabc.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ให้บริการ 5 ระบบ ประกอบด้วย 

1) ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงาน 

2) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่(Big Data Analytics) 

3) ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร 

4) ระบบ Coaching Program Platform (CPP) 

และ 5) ระบบ Public AI ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกร

71984B83 6AF0 4685 A71A 9C5B5AAB0244

ปัจจุบัน สศก. ได้พัฒนาระบบและจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรเปิดบริการ Open Data of AGRICULTURE ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจใช้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ nabc-catalog.oae.go.th รวบรวมชุดข้อมูลกว่า 909 ชุดข้อมูล จาก 91 หน่วยงาน 

EBDE9D91 7370 4E2E 891A B2315D76D5EB

โดยจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล 17 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) กลุ่มข้อมูลด้านแผนงาน/งบประมาณ 

2) กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 

3) กลุ่มข้อมูลด้านดินและที่ดิน 

4) กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการชลประทาน 

5) กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาติ 

6) กลุ่มข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช 

8) กลุ่มข้อมูลด้านการทำปศุสัตว์ 

9) กลุ่มข้อมูลด้านการทำประมง 

10) กลุ่มข้อมูลด้านสินเชื่อและแหล่งเงินทุน 

11) กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด   

12) กลุ่มข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และแหล่งรับซื้อ 

13) กลุ่มข้อมูลด้านราคา 

14) กลุ่มข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร 

15) กลุ่มข้อมูลด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ 

16) กลุ่มข้อมูลด้านปัจจัยการผลิต 

และ 17) กลุ่มข้อมูลด้านแผนที่และข้อมูลเชิงแผนที่

B8F7D4D2 5632 44FD A4DD 5D5C386F2029

“สศก.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบฐานข้อมูลการเกษตรดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือเนวิเกเตอร์ ที่สามาถให้ บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และ สศก. พร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรในทุกมิติ เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ 

A4F27D0F 0859 4264 896C 33735C613D01

ทั้งนี้ หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการให้บริการของระบบฐานข้อมูลการเกษตร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่www.oae.go.th และ www.nabc.go.th หรือ สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ ส่วนงานบริการข้อมูลศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2579 8161 ในวันและเวลาราชการ” เลขาธิการ สศก. กล่าว