“นวัตกรรมไถระเบิดดินดาน”สำหรับรถแทรกเตอร์ 45-50แรงม้า ขยายผลในแปลงมันสำปะหลังภาคตะวันออก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 903,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรีปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ให้ผลผลิตรวม 3,119,927 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 3.54 ตันต่อไร่ มากกว่าผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลังทั้งประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ย 3.07 ตันต่อไร่ 

ถึงแม้ว่า ผลผลิตเฉลี่ยในภาคตะวันออก จะสูงกว่า ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ แต่ก็ยังไม่สูงมาก เนื่องจากขาดการจัดการโครงสร้างดินที่เป็นชั้นดินดาน ที่เกิดจาก การเตรียมดินที่ระดับความลึกเดียวกัน ในขณะที่ดินมีความชื้นไม่เหมาะสม ขัดขวางการแพร่กระจายของรากพืชและการแทรกซึมของน้ำ ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังในแปลง ชะล้างหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ออกไปจากพื้นที่ 

96824E3C 8411 44F7 9EAF BFB05CE38335 scaled

ขณะเดียวกันในฤดูแล้งชั้นดินดานขวางกั้นไม่ให้ความชื้นจากดินชั้นล่างขึ้นมาหล่อเลี้ยงบริเวณรากพืช ส่งผลให้พืชที่ปลูกแคระแกร็นและยืนต้นตายในที่สุด การแก้ปัญหาชั้นดินดานจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้ออกแบบไถระเบิดดินดาน สำหรับรถแทรกเตอร์ ขนาด 45-50 แรงม้า ที่มีขนาดขาไถยาว 1 เมตร มุมโค้ง 30 องศา หน้ากว้างปลายไถ 1.5 นิ้ว   สำหรับต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด 45-50 แรงม้า ใช้ความเร็วในการไถระเบิดดินดานที่เกียร์ 2L ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 รอบต่อนาที ทดสอบเปรียบเทียบการผลิตมันสำปะหลังในแปลงเกษตรกรโดยไถระเบิดดินดานและไม่ไถระเบิดดินดาน 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตพบว่า แปลงที่ไถระเบิดดินดาน ความสามารถในการทำงานอยู่ที่ 1.5 ไร่ต่อชั่วโมง สามารถไถระเบิดดินดานได้ที่ความลึก 35-40 เซนติเมตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.5 ลิตรต่อไร่ ในการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรี และ สระแก้ว พบว่า ทุกแปลงที่ไถระเบิดดินดานมีผลผลิตมากกว่าแปลงที่ไม่ไถระเบิดดินดาน ผลผลิตเฉลี่ยแปลงที่ไถระเบิดดินดาน 5,448 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยแปลงที่ไม่ไถระเบิดดินดาน 4,329 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 25.86  ต้นทุน ค่าจ้างไถระเบิดดินดาน 600 บาท/ไร่ 

89AC5242 7AE8 4D6B 951B 952B25BBE7CB scaled

ในขณะที่ ผลการประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกรพบว่า หลังจากไถระเบิดดินดานแล้ว สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในแปลง ลดการเน่าของหัวมัน ต้นมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตดีกว่า แปลงที่ไม่มีการไถระเบิดดินดาน 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวในตอนท้ายว่า การไถระเบิดดินดานในไร่มันสำปะหลัง จะเป็นการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินจะเจริญเติบโตได้ดีทำให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกมันสำปะหลังมักจะมองข้ามความสำคัญของการแก้ปัญหาดินดานไป 

902C113D 6F29 4220 9A59 5F4D5A70CD2E

สนใจข้อมูลติดต่อ นางสาวพักตร์วิภา สุทธิวารี วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  โทร. 098-8260122