ก.เกษตรฯถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปีงบประมาณ 2565

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

9A962817 7571 40AA A8B9 564CBEA0A33D

โดยศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปัจจุบันได้มีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 2,478 ศูนย์ จากพื้นที่ 74 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) มีการดำเนินงานกิจกรรมในลักษณะการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม “โดยชาวนา เพื่อชาวนา” ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าว ซึ่งได้วางระบบร่วมกับผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชน 

A35BF4B6 9C04 4CF3 A947 7AC24348C04E

โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนในทุกระดับและมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการ ได้แก่ ระดับศูนย์ จังหวัด เขต และประเทศ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรตัวแทนของชาวนาทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง

BB74BE9F BF8D 4875 9E1F BB1DF4C53631

      

2106972B A23A 4644 822F 99FA62BFFAFC

 “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกษตรกรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การดำเนินดังกล่าว ยังจะเป็นการยกระดับของภาคเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจะต้องถึงมือพี่น้องเกษตรกรได้จริง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

7CB2E6BE 0668 4898 9BE7 8A4C854DD9AF
B4CCC1EA 6B5B 4FA4 8415 9D8229EFFF5A
C20CEC94 5916 4DFF B27E D4D9D7257FEE