ประมงขยายเวลา”ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล”สมัครร่วม คชก.64 ถึงสิ้นปี

กรมประมงขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการ คชก.64 โค้งสุดท้าย ถึง 31 ธันวาคม 65 นี้

กรมประมงประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลารับสมัครฯ จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนเป็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น โดยยังคงยึดหลักเงื่อนไขเดิม คือ ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี และสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากปัญหาสถานการณ์ราคากุ้งทะเลตกต่ำและผลกระทบด้านโรคกุ้งทะเลส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดทุน ไม่มีทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง

  

A9912A47 B181 44BD ADED DA802E222075

กรมประมงจึงจัดทำโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ภายใต้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569

ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 35 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายกฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปทุมธานี กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี อยุธยา ราชบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีระนอง ภูเก็ต สตูล ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส

D08A1180 FC16 4B21 ABA0 D861E3AE6AF7

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ พร้อมเครื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระหว่างเลี้ยง การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าพลาสติก Polyethylene (PE) สำหรับกิจกรรมแต่ละรูปแบบจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเลตลอดจนมีประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตต่อเกษตรกรในระยะยาว

B9024778 0128 4A96 A9AA D4561149205C

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวข้อ“โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564” หรือ ทาง LINE “COASTALCARES”

30E5D7EE 5484 471F 967A 4BD98FFB4072

โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทาง Line ID: @281jxxaj นอกจากนี้ กรมประมงได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการตอบคำถามเพื่อให้ข้อมูลและไขข้อข้องใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โทร. 0 2940 6295 และ 0 2561 3997

B5E33766 B814 4D28 A293 6352274D4674