อาการน่าเป็นห่วง!

เกิดอะไรขึ้นกับเนวิเกเตอร์ภาคการเกษตร…เจาะกลางใจโดย “ขุนพิเรนทร์”

นั่งอ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการประเมิน ภาพรวมของกระทรวงอยู่ที่ 91.70 คะแนน ไม่ขี้เหร่นะครับในระดับกระทรวง แต่เมื่อไล่ดูทุกหน่วยงาน และดูคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด 10 ข้อ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต 

มีสิ่งหนึ่งที่ “ขุนพิเรนทร์”ตกใจ คือ คะแนนของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานเดียวจาก 22 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่มีข้อไหนเลยได้คะแนนเต็ม เหมือนหน่วยงานอื่น 

กรมวิชาการเกษตร ที่คะแนนรวมบ่งชี้ต้องปรับปรุง มีคะแนนรั้งท้ายของหน่วยงานทั้งหมด  แต่เป็นกรมที่ได้คะแนนเต็ม 2 ตัวชี้วัด คือ การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต กรมการข้าวที่มาอันดับสองจากท้ายตาราง ก็ยังเต็มร้อยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล แต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่มีตัวชี้วัดไหนได้คะแนนเต็มร้อย แม้กระทั่งตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเพียง 75 คะแนน และ การป้องกันการทุจริตได้ 93.75 คะแนน 

นี่เป็นสิ่งที่ “ขุนพิเรนทร์” ตกใจ หน่วยงานที่เป็นแม่บ้าน เป็นศูนย์ข้อมูล เป็นเนวิเกเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ ทำไมถึงได้คะแนนเปิดเผยข้อมูลตรงนี้น้อยกว่าหน่วยงานอื่น ที่สำคัญ ท่านเลขาธิการสศก.ก็ยังเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรฯด้วย

ตอนนี้งงครับ … ไปไม่เป็นเลย

หรือว่าข้อมูลผิดพลาด