รู้จัก เกณฑ์การจัดประเภทโรงคัดบรรจุทุเรียน(ล้ง) (เขียว/เหลือง/แดง)

เกณฑ์ในการแบ่งเกรดโรงคัดบรรจุ กรมวิชาการเกษตร จำแนกเกรด จากการติดตามการบริหารจัดการและพฤติกรรมของล้งที่ผ่านมา

capture 20230323 152305
โรงคัดบรรจุทุเรียน

ล้งสีเขียว ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนศัตรูพืช/สารพิษตกค้าง จากประเทศคู่ค้า และไม่พบข้อร้องเรียน กรณีซื้อผลผลิตด้อยคุณภาพ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ศัตรูพืช สารพิษตกค้าง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งด้วยตัวเอง พร้อมแสดงหลักฐาน มีมาตรการป้องกัน Covid -19 มีจุดตรวจพืช มีจุดตรวจความสุกแก่ทุเรียน มีจุดตรวจการขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียน มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ไม่รับซื้อทุเรียนอ่อน” ติดบริเวณหน้าล้ง ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ด้อยคุณภาพ ไม่เกินร้อยละ 5 ล้งสีเขียว จะได้รับการประชาสัมพันธ์รายชื่อล้งสีเขียว มอบเกียรติบัตรให้แก่ล้งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม และ สุ่มตรวจทุก 10 วัน

ล้งสีหลือง ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนศัตรูพืช/สารพิษตกค้าง จากประเทศคู่ค้า และไม่พบข้อร้องเรียน กรณีซื้อผลผลิตด้อยคุณภาพ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ศัตรูพืช สารพิษตกค้าง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งด้วยตัวเอง พร้อมแสดงหลักฐาน มีมาตรการป้องกัน Covid -19 มีจุดตรวจพืช มีจุดตรวจความสุกแก่ทุเรียน มีจุดตรวจการขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียน มีจุดตรวจการขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียน ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ไม่รับซื้อทุเรียนอ่อน” ติดบริเวณหน้าล้ง ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือด้อยคุณภาพ ไม่เกินร้อยละ 5-10 ล้งสีเหลือง หากมีการแก้ไขปรับปรุงให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ปรับเป็นสีเขียว แต่หากไม่ปรับปรุง ปรับเป็นสีแดง และสุ่มตรวจทุก 5 วัน

ล้งสีแดง ได้รับการแจ้งเตือนศัตรูพืช/สารพิษตกค้าง จากประเทศคู่ค้า และไม่พบข้อร้องเรียนกรณีรับซื้อผลผลิตด้อยคุณภาพ ไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ผลผลิต ศัตรูพืช สารพิษตกค้าง เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งด้วยตัวเอง และไม่แสดงหลักฐาน ไม่มีจุดตรวจการขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียน ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ “ไม่รับซื้อทุเรียนอ่อน” ติดบริเวณหน้าล้ง ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจคุณภาพเป็นอย่างดี ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือด้อยคุณภาพเกินกว่าร้อยละ 10 ล้งสีแดง หากไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ และผลตรวจแย่ลง จะมีการพิจารณา พักใช้ ยกเลิก หรือเพิกถอน ใบ DOA ตามระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด และต้องตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดิม

330271448 1437884490281472 1358333743669445081 n

มาตรการระงับ ใบ DOA ของโรงคัดบรรจุ อันเกิดสาเหตุจากการไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่รับแจ้งภายใน 90 วัน ผลการตรวจติดตาม/ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นำเข้าด้านความปลอดภัยทางอาหาร 3 ครั้งภายใน 90 วัน (นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนครั้งที่ 1) การไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธการเข้าตรวจติดตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควรติดต่อกัน 2 ครั้ง นำการขึ้นทะเบียนไปใช้หรืออ้างอิงในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทำให้เข้าใจผิดในการได้รับขึ้นทะเบียน มีบทลงโทษ โดยจะระงับหนังสือสำคัญในการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (ใบ DOA) จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนมาตรการระงับหรือยกเลิกใบ DOA สาเหตุจาก ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร หรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นำเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศโดยส่วนรวม หรือมีข้อผูกพันทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้า จะถูกระงับหรือยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (ใบ DOA)