ประภัตร หวังพัฒนาเลี้ยงแพะ แกะ รองรับขยายตัวตลาดฮาลาล- ปักหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะเพื่อเพิ่มยอดขาย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานแพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 และงานประกวดแพะ-แกะ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดแพะ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สนามบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม

IMG 56115 20220624173304000000
ปักหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะเพื่อเพิ่มยอดขาย

รมช.ประภัตร กล่าวว่า “แพะ” ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

จากข้อมูลในปี 2564 พบว่าทั่วประเทศไทย มีเกษตรกรประกอบอาชีพ “เลี้ยงแพะ” จำนวน 85,000 ราย และมีจำนวนแพะเนื้อและแพะนม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านตัว สามารถส่งออกแพะไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปีละประมาณ 200,000 ตัว ซึ่งแพะที่เลี้ยงในภาคกลางจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 100 – 120 บาท และแพะจากภาคใต้จะมีราคากิโลกรัมละ 120 – 130 บาท ซึ่งในภาพรวมแล้วตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการแพะอีกจำนวนมาก

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่ออาชีพ “การเลี้ยงแพะ” ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกรรายเล็กและรายใหญ่ รวมถึงนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ มีการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกแพะให้มากขึ้น รองรับการขยายตัวในอนาคตสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อไป รมช.ประภัตร กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านพัฒนาการกรมปศุสัตว์และแพะ แกะ นิทรรศการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรและปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการมีชีวิต แสดงพันธุ์ แพะ แกะ การสาธิตด้านอาหารสัตว์ ด้านการผสมเทียมแพะ ด้านการพัฒนาพันธุ์แพะ และผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนพัฒนาแพะ แกะ ด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปการตลาด การร่วมดำเนินงานกับกรมปศุสัตว์ และสถาบันการศึกษาของกลุ่ม / เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ จากทั่วประเทศ การประชุมวิชาการและเสวนาเกษตรกร การแข่งขัน การสาธิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ นมแพะ เครื่องสำอางจากนมแพะ อุปกรณ์ฟาร์ม อาหารจากนมแพะ สินค้า OTOP จากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสถานศึกษา ที่สำคัญที่สุด ได้จัดให้มีการประกวดแพะประเภทต่าง ๆ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดแพะ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion

กรมปศุสัตว์ยังได้เชิญพี่น้องเกษตรกร/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แพะทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการแพะประเทศไทย ในการรวมพิกัดของดีของเด็ดผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แพะครบวงจรทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย ชูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ เช่น เนื้อแพะแช่แข็ง แกงแพะ แพะหัน แพะแดดเดียว ชาบูแพะ แพะปิ้งย่าง นมแพะพร้อมดื่ม ชีสนมแพะ ไอศกรีมนมแพะ เครื่องสำอางค์นมแพะ เครื่องหนังจากแพะ ฯลฯ

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ สามารถปักหมุดร้านตนเอง โดยการสแกน QR Code : ลงทะเบียนร้านผลิตภัณฑ์แพะ เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะในประเทศไทย ส่วนผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะได้โดยการสแกน QR Code ค้นหาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โทร 02-653-4444 ต่อ 3377