กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายแพะพันธุ์บอร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโครงการทหารพันธุ์ดี จ.นครนายก 

อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายแพะพันธุ์บอร์ เพศเมียจำนวน 4 ตัว เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครนายก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

0EA74297 56C2 4E24 92C4 9E9F7D88ACF4

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯถวายรายงานผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต(ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก,ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯถวายรายงานว่า ผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2565 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

E9C81D38 6DC7 49DE 8CB9 5B90C059AEC4

กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ผลการดำเนินงาน ดังนี้

– สนับสนุนไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี แยกเป็น พ่อพันธุ์ จำนวน 14 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 70 ตัว ผลการดำเนินงาน ผลิตลูกไก่ได้ 1,616 ตัว กระจายพันธุ์สู่เกษตรกร จำนวน 30 รายรวมจำนวน 780 ตัว

– สนับสนุนเป็ดเทศ พันธุ์กบินทร์บุรี แยกเป็น พ่อพันธุ์ จำนวน 14ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 7 ตัว ผลการดำเนินงาน ผลิตลูกไก่ได้ 2,442ตัว กระจายพันธุ์สู่เกษตรกร จำนวน 30ราย รวมจำนวน 1,060 ตัว

กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ ผลการดำเนินงาน ดังนี้

– ปัจจุบันในโครงการเกษตรรวมใจ มีจำนวนกระบือทั้งสิ้น จำนวน 33 ตัว แยกเป็นกระบือพ่อพันธุ์จำนวน5 ตัว กระบือแม่พันธุ์จำนวน16 ตัวกระบือสาวจำนวน4ตัวลูกกระบือจำนวน8ตัว

– การให้บริการตามธนาคารโค-กระบือ โรงเรียนทหารการสัตว์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 274 ราย ส่งคืนลูกกระบือตัวแรกแล้ว จำนวน 115 ตัว แยกเป็นตัวเมีย 75 ตัวตัวผู้ 30 ตัว ครบสัญญา 5 ปี(มอบกรรมสิทธิ์แล้ว)จำนวน 140 ราย ในปีงบประมาณ 2565 มอบให้ผู้ขอรับบริการจำนวน 3 ราย

B5CDA46C F8EF 4296 B2BD 7A021B58F295
6203EABE 21F7 4768 A565 18F2357E276D

นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกพืช(กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์)ผลิตหญ้าตัดสด(หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1) เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจ และสนับสนุนให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปใช้ขยายพันธุ์จำนวน 694.8 ตัน

นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯถวายแพะพันธุ์บอร์ เพศเมีย อายุ 6 เดือน จำนวน 4 ตัวเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร ให้มีรายได้หลัก หรือเป็นรายได้เสริม ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นพันธุ์สายต่างๆ ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลาง โตเร็ว อัตราการให้เนื้อสูง จำหน่ายได้ราคาดีในอนาคต ซึ่งจะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชน และเกษตรกรที่สนใจจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

06E997AA 11CB 4479 90B6 C0F24FB9A50E

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์มากขึ้น บนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

429466AC 7231 443A 87D2 2DF0D3736325