กรมปศุสัตว์ ร่วมถกการพลิกฟื้นเศรษฐกิจสัตว์ท้องถิ่นของภาคอีสาน 

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมเวทีระดมพลังความร่วมมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจสัตว์ท้องถิ่นของภาคอีสาน ณ ห้องประชุม 904 ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ได้แก่ ส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว์ อ.ส.ค. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานคณะงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ซึ่งประชุมทั้งระบบ onsite และ ผ่านระบบ Zoom Application

A00C8A12 BA26 468F 816A F348DA74A2D8

การประชุมระดมพลังความร่วมมือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจสัตว์ท้องถิ่นของภาคอีสาน เป็นการจัดเพื่อรับฟังสถานการณ์ ศักยภาพ ความท้าทาย และโอกาสของเศรษฐกิจสัตว์ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสัตว์ท้องถิ่นไทยในบริบทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู้แทนกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น แนวคิด แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และแผนงาน โครงการปี 2565-2566 เพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการในการพัฒนา การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจสัตว์ท้องถิ่นของภาคอีสาน ต่อไป