ปศุสัตว์เดินหน้าช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม สำรวจฟาร์ม จ.ระยอง พบไก่ตายกว่า 140,000 ตัวแล้ว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปก. ปศ.) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ผลกระทบและการให้ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์อุทกภัย ช่วงภัย วันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. มีเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ระยอง จันทบุรี ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด ที่จังหวัดระยอง มีฟาร์มปศุสัตว์ (ไก่) ประสบปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ไก่ตายจำนวน 140,000 ตัว นอกจากนั้นยังมีโคตายจำนวนหนึ่งตัว มีน้ำท่วมขังในฟาร์มปศุสัตว์หลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว

1662641759643

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านต่างๆเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

DB7C93E1 490F 47FA B5FA F3EAA236B2B8

กรมปศุสัตว์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน” ในเสบียงสัตว์ที่ส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2560 โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เป็นหน่วยงานที่จัดเตรียม ในปัจจุบันสำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีเสบียงสัตว์คุณภาพดีไว้สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง จำนวนประมาณ 278,089 ฟ่อนหรือประมาณ 5,561,780 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอสำหรับสัตว์ 119,181 ตัว ใน 7 วัน

5BC8BD58 3E08 4E78 AF5C B8B9E1872788

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์โทร.02-653-4553, 02-653-4444 ต่อ 3315 อีเมล์ [email protected] หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที

1662641752005
1662641753963