ปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.ยโสธร 

วันที่ 12 กันยายน​ 2565 นาย เศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วย  นายสุพศิน ยงย้อย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอค้อวัง

6254E3EE 15D9 49A2 AF36 66C545737F9D

จากการเกิดภาวะฝนชุกทำให้แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านแจนแลน หมู่ 3และหมู่ 11 ต.กุดน้ำใสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือจำนวน 22:ราย โค-กระบือ  96 ตัวเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 4,800 ก.ก. (240 ฟ่อน) อาหารtmr 2000 กิโลกรัม