กรมปศุสัตว์คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล 

โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายพงษ์พันธ์  ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับรางวัล ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

04800998 308E 4B66 AED7 F1D436A79CB6

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ก.พ.ร. มอบให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ ตั้งใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐาน ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล คือ 

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร 

2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “แหนเกล็ดทองเมืองสกล พืชน้ำลดต้นทุน” ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

09DA116C 6BB1 4155 85E3 547ECEC32AE3

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร.ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 68 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยมในปี  2561 และ 2564 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 9 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐ 49 รางวัล และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 8 รางวัล  โดยปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุขแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคมและประเทศชาติ  

รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  มีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้