8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ  

8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน

กรมปศุสัตว์จัดงานวันสถาปนากรมฯครบรอบ 80 ปี 5 พฤษภาคม2565 ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และมอบโล่รางวัล”คนดีศรีปศุสัตว์” พร้อมด้วยนายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ใจความว่า “เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบปีที่ 80  ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา  ภาคเกษตรถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และสนับสนุนส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น ดำรงชีพได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“ผมขอชื่นชมกรมปศุสัตว์ที่ตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี และแผนงาน อื่นๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทยเพื่อส่วนรวม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์​ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ​ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ พ.ศ. 2564 – 2568 ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง  เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ  และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย ซึ่งการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ที่มีแนวทางการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เน้นส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  การจะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำพาการปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ว่า ในวันนี้กรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี และได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย  อาทิ  พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น80 ตัว โดยนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโค 30 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโค 30 ตัว  และจังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือ 20 ตัว มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น รางวัลคนดีศรีปศุสัตว์ รางวัล DLD Award รางวัลโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น  

รวมทั้งยังมีนิทรรศการและนวัตกรรมกรมปศุสัตว์ ชมนิทรรศการ 8 ทศวรรษ วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ เช่น ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ทางรอดแก้วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  IFarmer แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนมของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปีสกินของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human food และPet food)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)  โดยการตรวจประเมินแบบระยะไกล(Remote audit)ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์     

“ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป   ชมนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าประวัติ ชิมสาธิตการทำอาหารหลากหลายเมนู  ช้อปสินค้าคุณภาพดีราคาถูก  ทุกอย่าง 80 บาท  เช่น  หมูเนื้อแดง สามชั้น หมูสไลด์ ซี่โครงหมูฯในราคากิโลกรัมละ 80 บาท ไข่สดจากฟาร์มมาตรฐานคละเบอร์แผงละ 80 บาท นมโคแท้ 100% 2 แพ็ค 80 บาท หนึ่งปีมีครั้งเดียว” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า