กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ 5 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อขยายความร่วมมือในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์นั้น ในปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 145 ทุน ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนจ่ายขาดให้ตลอดหลักสูตรกำหนดระยะเวลาของโครงการไว้ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2568

651000005868
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยแบ่งเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 30 ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 18 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 49 ทุน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ทุน เป็นทุนการศึกษารวม 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ รองคณบดีวิชาการ วิรัชกิจและกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

และในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์บัณฑิต เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 226 ชั้น อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ต่อยอดจากปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นการสานต่ออาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเปิดโอกาสบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม และสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลี้ยงโคนม

ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้นำความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ กลับไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว และฟาร์มโคนมในพื้นที่เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์และชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคง และในโอกาสต่อไป กรมฯ มีแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดสรรโควตารับนิสิตเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งจะดึงสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ด้วย