“ปศุสัตว์”ผลักดันส่งออก”ไข่ไก่”รักษาเสถียรภาพราคา

กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังภาคเอกชนผลักดันส่งออกไข่ไก่รองรับช่วงไข่ไก่ล้นตลาด โดยขณะนี้ราคาส่งออกดีพร้อมลดกำลังการผลิตไข่ไก่ รักษาสมดุลการผลิต-บริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ราคาจำหน่ายอยู่ในระดับเหมาะสม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(Egg Board)ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางของวงการไก่ไข่เพื่อรักษาเสถียรภาพทั้งราคาและปริมาณการผลิต 

ก่อนหน้านี้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมแก้ไขปัญหามาโดยตลอดทั้งการเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่และการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด ส่งผลให้เสถียรภาพของการผลิตและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่3.60 บาทต่อฟองเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาเริ่มมีแนวโน้มลดลงเหลือ 3.40 บาทต่อฟอง 

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบัน พบว่า อัตราการให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้ของทุกปีเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบกับปัญหาสถานการณ์การค้าชายแดนทำให้ส่งออกไข่ไก่ได้น้อยลง รวมถึงการปลดไก่ไข่ก่อนกำหนดทำได้น้อยลง 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในบางประเทศเช่น สิงคโปร์และฮ่องกงมีราคาขายมากกว่า 4.00 บาทต่อฟองซึ่งเป็นราคาที่ดี ดังนั้นที่ประชุมร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ได้ข้อสรุปดังนี้

E990710F 37C5 4C04 BFAE CAE5F0675678

• ผลักดันการส่งออกในเดือนธันวาคม 2565 มากกว่า 60 ล้านฟอง โดยมีผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่และรายกลางให้ความร่วมมือที่จะส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปี 2565 ถึงเดือนกันยายน มีการส่งออกไข่ไก่ไปแล้ว 180.66 ล้านฟอง มูลค่า 693.48  ล้านบาท

• ลดกำลังการผลิตไข่ไก่ โดยมีเป้าหมายในเดือนธันวาคม กำหนดให้มีการปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนดจำนวน 1 ล้านตัว หากปลดในช่วงอายุ 65 สัปดาห์ – 75 สัปดาห์ ทางกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ของภาคเอกชนจะมีเงินชดเชยให้ตัวละ 10 บาท

• กรมปศุสัตว์จะติดตามและอำนวยความสะดวกการปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสม โดยขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศให้ปลดไก่ไข่ไม่ให้อายุเกิน 80 สัปดาห์ และสำหรับผู้เลี้ยงรายใหญ่(100,000 ตัวขึ้นไป) ไม่เกิน 78 สัปดาห์

94849588 97B7 49EA B070 B23A1A02BD39

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์จะร่วมกับภาคเอกชนในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความมั่นใจ  หากดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดจะส่งผลให้ราคาไข่ไก่อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่อยู่ได้ 

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์จะดูแลเกี่ยวกับระบบการเลี้ยง การจัดการ โดยผลักดันให้ฟาร์มไก่ไข่เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (GAP) รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบการป้องกันโรค และการเฝ้าระวังโรค หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นจะเข้าควบคุมโรคโดยเร็ว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ และเฝ้าระวังสถานการณ์การผลิตและอัตราการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศตามหลักการ “ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน เกษตรกรอยู่ได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์