ปศุสัตว์แจงข้อมูล กมธ.เกษตรและสหกรณ์ ย้ำคุมเข้มแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เข้าชี้แจงข้อมูลแก่ชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน(สุกร โค กระบือ) ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่มีนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม

โดยกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงข้อมูล แก่คณะกรรมาธิการฯว่า กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มความเข้มงวด ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน ตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์โดยได้มีการดำเนินการ

     1) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ท่าเรือนำเข้า 

     2) เพิ่มการตรึงกำลังตามด่านชายแดน ป้องกันการลักลอบนำเข้า

     3) สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และตรวจยึดเนื้อสัตว์เถื่อนที่ห้องเย็นทั่วประเทศ

     4) รายงานผลการดำเนินงานจับกุม ปราบปราม เนื้อสัตว์เถื่อน ในปี 2565 แบ่งเป็นเนื้อสุกร 25 คดีรวมเป็นจำนวน 1,031,684 กิโลกรัมและเนื้อโค-กระบือ 6 คดี รวมเป็นจำนวน 88,613 กิโลกรัม

     5) สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการห้องเย็นในการรับฝากสินค้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และบทลงโทษหากพบการกระทำผิดกฎหมาย อันได้แก่การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต 

 ในการนี้คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในทุกๆด้านต่อไปอีกด้วย