อธิบดีกรมปศุสัตว์หารือผู้แทนภาคีฯ สถานสงเคราะห์สัตว์และกลุ่มคนรักสัตว์ สานความร่วมมือจัดการสวัสดิภาพสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์หารือผู้แทนภาคีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สถานสงเคราะห์สัตว์และกลุ่มคนรักสัตว์พร้อมหารือเรื่องความร่วมมือด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์  เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับภาคีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สถานสงเคราะห์สัตว์ และกลุ่มคนรักสัตว์ ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ 

C8708C41 8BD4 4B9E A3A0 8F45242DC8CC

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีให้กับ นางแสงเดือน  ชัยเลิศ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน สูงสุด ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมโลก