CPF ส่งมอบ”ฟาร์มสาธิตเลี้ยงหมู-ไก่ไข่ (Green Farm)”แก่ ม.วลัยลักษณ์ หนุนเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสัตว์ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อชุมชน-เกษตรกร

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)” ที่ CPF สนับสนุนแก่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับภาคปศุสัตว์ไทยสู่ 4.0 หนุนศูนย์สมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย และร่วมพัฒนาวิชาการเกษตรสมัยใหม่ถ่ายทอดสู่นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ

335624167 6355887497789963 8139330806796718067 n 1
CPF ส่งมอบ”ฟาร์มสาธิตเลี้ยงหมู-ไก่ไข่ (Green Farm)”แก่ ม.วลัยลักษณ์

สิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก CPF เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ และ CPF ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับภาคปศุสัตว์ของไทยด้วยนวัตกรรมสู่ยุค 4.0 ด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)” มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานสากลภายใต้ระบบปิด (EVAP) เป็นฟาร์มรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม สำหรับพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะภาคปศุสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เป็นสถานที่ศึกษาทดลองและวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่คณาจารย์ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ พัฒนาฟาร์มให้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ทันสมัยของนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถต่อยอดสู่การความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป

335423965 913727156498463 9133931277347762537 n 1 1
CPF ส่งมอบ”ฟาร์มสาธิตเลี้ยงหมู-ไก่ไข่ (Green Farm)”แก่ ม.วลัยลักษณ์

“โครงการฟาร์มสาธิตฯ เป็นความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคม ที่ CPF ตั้งใจส่งมอบให้มหาวิทยาลัย ช่วยผลักดันการพัฒนาทางวิชาการและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรให้มีทักษะด้านการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร CPF สนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา จนนำเทคนิควิชาการไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างยั่งยืน” คุณสิริพงศ์ กล่าว

ด้านสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร CPF กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ และ CPF มีเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ตลอดระยะเวลาการผนึกกำลังดำเนินโครงการมานานกว่า 3 ปี โรงเรือนสาธิตฯ สุกรขุนและไก่ไข่ในระบบปิดอัตโนมัติ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบกรีนฟาร์ม กลายเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านปศุสัตว์ให้แก่นักศึกษาที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริง ที่นำไปเป็นพื้นฐานการทำงานหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนและเกษตรกร ผ่านกลไกของศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การผลิตสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค

ด้าน ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นผลักดัน “ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม” เพื่อพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเดิม ให้เป็นการบริหารฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งด้านพืชสวน พืชไร่ ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปศุสัตว์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก CPF ที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระดับโลก เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ โดยองค์ความรู้ไปพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรชาวนครและภูมิภาคใกล้เคียง นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างแน่นอน.