กรมปศุสัตว์ หารือร่วมกับ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กทม. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษสมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 

อาทิ นายสัตวแพทย์ประภาสภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อโคและเนื้อสุกร  การปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโค การพัฒนาอาสาปศุสัตว์และอาสาผสมเทียม การผลักดันส่งออกโคมีชีวิตไปจีนและเวียดนาม การส่งเสริมปลูกข้าวสำหรับใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์  ฯลฯ 

ทั้งนี้สภาเกษตรฯจะจัดตั้งผู้ประสานงานระหว่างสภาเกษตรฯและกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์กับสภาเกษตรฯให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป