ไทย-ออสเตรเลีย ยกระดับความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร

ไทย – ออสเตรเลีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลีย ส่งมอบจดหมายใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health certificate) เพื่อนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยสู่ออสเตรเลีย และกรมวิชาการเกษตร ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย ส่งผลให้ไทยจะสามารถส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลียได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 11 พค. 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวปิยะนุช ทิพยวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวแอมเบอร์ พาร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเครือรัตน์ ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ชนิดสินค้าเป็ดปรุงสุกของไทยและอะโวคาโดของออสเตรเลีย ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม.   

IMG 3414

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กระบวนการด้านเทคนิคเพื่อจัดทำเงื่อนไขการนำเข้าของทั้งสองสินค้าได้เสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรออสเตรเลีย – ไทย ครั้งที่ 22 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) โดยไทยและออสเตรเลียจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร รวมถึงด้านการค้า การแลกเปลี่ยนนโยบาย และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ  

ในพิธีฯครั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ส่งมอบจดหมายทางการ จากกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ แห่งออสเตรเลียให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทย  โดยจดหมายนี้เป็นจดหมายที่สรุปข้อตกลงเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพสัตว์ เพื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์เป็ด  ปรุงสุกจากประเทศไทยเข้าสู่เครือรัฐออสเตรเลีย ถือเป็นการยอมรับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของไทย หลังจากนั้นทางออสเตรเลียจะนำข้อมูลเงื่อนไขการนำเข้าเป็ดปรุงสุกของไทยเข้าสู่ระบบข้อมูล (BICON) จะส่งผลให้เป็ดปรุงสุกไทยสามารถส่งออกได้ภายในเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าสามารถส่งออกได้ปริมาณ1,200 ตัน/ปีมูลค่า 400 ล้านบาท

IMG 3415

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2566 ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปตรวจสอบระบบการส่งออก อะโวคาโด พันธุ์แฮสจากรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย จะสามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้  พร้อมนี้ ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการและการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ความสำเร็จของความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกันอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น ซึ่งทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นการเปิดโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด รวมทั้งพัฒนาภาคการเกษตรและอาหารให้มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป