อลงกรณ์ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลของไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทําขวัญเกลือ” โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

       

326106931 734551798006216 5759225167374078675 n
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลของไทย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่เป็นแกนนำชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทำขวัญเกลือ นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านเกลือทะเลภายใต้แนวคิด “อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจ” การจำหน่ายสินค้าและอาหารแปรรูปจากเกลือทะเล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลฯ

       

ทั้งนี้ การทำขวัญเกลือ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลในการทำนาเกลือ ทำให้เกลือได้ราคาดีและไม่มีอุปสรรค โดยช่วงเวลาในการทำพิธีจะเริ่มกระทำเมื่อได้รับผลผลิตเป็นครั้งแรก ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพทำนาเกลือ จึงมีพิธีบวงสรวงบูชาผู้พิทักษ์นาเกลือ ได้แก่ พระวายุ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เพราะเทพยดาดังกล่าวจะช่วยให้ลมที่ดี น้ำที่เค็ม พื้นดินที่ดีเพื่อให้การทำนาเกลือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และประสบผลสำเร็จในการทำนาเกลือ

       

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการการพัฒนาเกลือทะเลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาเกลือทะเลไทยทั้งแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาด ผสมผสานการค้าสินค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาระบบสมดุลนิเวศน์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งของเพชรบุรีนั่นก็คือ “เกลือทะเล” เนื่องจากมีการผลิตและการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลอาชีพหนึ่งของโลกและของคนไทย โดยที่ได้มีการกำหนดให้เป็นสินค้าเกษตรกรรมขั้นต้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเกลือทะเลไทย และเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริม Soft power ตลอดจนการคุ้มครองเกลือทะเลไทย โดยคาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาเกลือทะเลไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเกลือทะเลไทยอย่างครบวงจร โดยจะให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ ในเรื่องงานวิจัย ไปจนถึงปลายน้ำ ในเรื่องของการตลาด ทั้งในเรื่องการเปิดตลาดในต่างประเทศ และการสร้างฐานตลาดมูลค่าสูง เป็นต้น

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image