4 เดือนแรกส่งออก “มันสำปะหลัง” สดใส ความต้องการตลาดพุ่งต่อเนื่อง

กรมการค้าต่างประเทศเผย “ราคามันสำปะหลัง “ทั้งห่วงโซ่อุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากอานิสงส์ความต้องการผู้ซื้อต่างประเทศที่หันมานำเข้า “มันสำปะหลัง” จากไทยทดแทนธัญพืชอื่น ๆ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ไทยพร้อมผลักดันการขยายตลาดใหม่ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “มันสำปะหลัง” และผลิตภัณฑ์ “มันสำปะหลัง” ปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยครองแชมป์ผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำเกษตรกรอย่าขุดมันสำปะหลังก่อนครบอายุ เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและท่อนพันธุ์ที่ดี


นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าฤดูกาลผลิตปี2564/65 "ราคามันสำปะหลัง"พุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและราคามันสำปะหลังสูงขึ้น

โดยเดือนพฤษภาคม 2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25 % ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 20.79% ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออก “มันสำปะหลัง” อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 2565 (ม.ค. – เม.ย.) ไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูปและอื่นๆ (กากมัน และสาคู) ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตัน มูลค่า 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28.23% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน (69%) ญี่ปุ่น (8%) อินโดนีเซีย (3%) เกาหลีใต้ (2%) และประเทศอื่นๆ (18%)

10797 1024x604 1
ส่งออกมันสำปะหลังพุ่ง
นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และจีนตอนใต้ เป็นต้น ยังคงสนใจสั่งซื้อมันสำปะหลังของไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคามันสำปะหลังทั้งระบบเป็นไปตามกลไกตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อว่าไทยสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดีพบว่าปัจจุบันเกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังที่อายุไม่ถึง 8 เดือนออกมาจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากราคาจูงใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันสำปะหลังก่อนครบอายุเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและท่อนพันธุ์ที่ดีสำหรับปีการผลิตถัดไป มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ


นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯปีพ.ศ.2564-2567 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยผงาดครองแชมป์ผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดส่งออกที่สูงขึ้น อาทิ ด้านการตลาดต่างประเทศ เร่งขยายตลาดในต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาเพียงตลาดเดียว เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ จีนตอนใต้ และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น

โดยเฉพาะการส่งออกมันเส้นไปจีนตอนใต้จนถึงปัจจุบันสร้างมูลค่าส่งออกได้แล้วกว่า 9,900ล้านบาท ด้านการตลาดในประเทศ ดำเนินกิจกรรมสร้างหลักประกันให้เกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้กำกับดูแลปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม

ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ด้านการผลิต เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังที่มีผลผลิตต่อไร่สูง ทนแล้ง เชื้อแป้งสูง และส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารแปลงปลูกอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ละเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังก่อนครบอายุ เลิกใช้พันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรคและผลผลิตคุณภาพต่ำ ผลักดันและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน ผลจากการบูรณาการ การทำงานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาของมันสำปะหลังทั้งห่วงโช่อุปทานตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯ ต่อไป