ครม.รับทราบ “ปัญหาปาล์ม” เกษตรกรขอให้ พาณิชย์ เร่งแก้ปุ๋ยแพง-ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์-ต้นกล้า ปลอม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ( 21 มิ.ย.65 ) “คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ” (กนป.) เสนอสรุปมติการประชุม กนป. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ “ครม.” รับทราบหรือพิจารณาเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ รวม 4 เรื่องด้วยกัน

  1. สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

-ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงพลังงาน (พน.) ติดตามสถานการณ์ “ปาล์มน้ำมัน”และ “น้ำมันปาล์ม” ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้มาตรการที่ กนป. กำหนดภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำรวจและรายงานสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ปริมาณการผลิต ความต้องการใช้ในประเทศ และปริมาณการส่งออกให้ทันต่อสถานการณ์

05 1
เร่งแก้ปัญหาปาล์ม

  1. ข้อร้องเรียน “เกษตรกร”
  • ให้กระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น -ให้กระทรวงเกษตรฯ ติดตาม กำกับ ตรวจสอบเรื่องเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันปลอมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การผลิตต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้ของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
  1. แนวทางบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการที่ควรมีกลไกในการบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ภายใต้ กนป. โดยมี อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และมีองค์ประกอบจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ( ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) , ภาคเกษตรกร (ได้แก่ ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2 คน) และภาคเอกชน ได้แก่( สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลและผู้แทนคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม)

โดยมีหน้าที่และอำนาจในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสมดุลน้ำมันปาล์มให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

  1. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. พ.ศ. 2563 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระ และเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. ปี 2565

ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด จำนวนไม่เกิน 10 คน และต้องเป็นผู้ประกอบการสวนปาล์มน้ำมันอย่างน้อย 3 คน