เกษตรสมุทรปราการ ประกวดสุดยอด “มะม่วงน้ำดอกไม้ GI” พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวด

S 5751036

วันที่ 15 ก.พ.2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ บางเสาธง ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2567 ขึ้น

S 5751041

และเพื่อให้การจัดงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดมะม่วงขึ้น จำนวน 2 ประเภท คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 และมะม่วงเขียวเสวย โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์4 เป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และมีชื่อเสียงของอำเภอบางเสาธง จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) ในชื่อ” มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2565 และการประกวดดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณเกษตรกรผู้ชนะการประกวดให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จึงได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวด ดังนี้

S 5751043
S 5751047


1. รางวัลการประกวดมะม่วง ประเภท : มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ

1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายนิรันต์ ทับจันทร์ (บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง)

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสุรีย์ ทับจันทร์ (บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง)

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายชวน คุ้มจันทร์ (บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง)

S 5751038
S 5751045
S 5751037
S 5751040
S 5751042