ครม.เคาะกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี65/66 ที่ 1,197.53 บาท/ตัน และกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 66/67

IMG 79195 20240220135617000000
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (20 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 เป็นรายเขต 9 เขต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยเขตมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้

-ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ในอัตรา 1,197.53 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.

-อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อย เท่ากับ 71.85 บาท/ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และ

-ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 เท่ากับ 513.23 บาท/ต้นอ้อย

ส่วนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้

-ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ในอัตรา 1,420 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.2 หรือเท่ากับร้อยละ 91.43 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,674.64 บาทต่อตันอ้อย) และกำหนดอัตราขั้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 85.20 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.

-ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 เท่ากับ 608.57 บาทต่อตันอ้อย