เกษตรฯ เชิญชวนเที่ยว “งานวันข้าวและชาวนาฯ ภาคเหนือ” ประจำปี 2565

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนเที่ยว “งานวันข้าวและชาวนาฯ ภาคเหนือ” ประจำปี 2565 มุ่งเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ด้านข้าว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดงาน “90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดงานดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

7503AD6E 30CC 4929 BD0B 5574EFBD197E scaled

พร้อมทั้งเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าว 

รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าว ของภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา โดยมุ่งเน้นความสำคัญของข้าว และเชิดชูเกียรติชาวนาไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาองค์กรเกษตรกรด้วย

“การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ ถือเป็นการแสดงวัฒนธรรมด้านข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูปข้าวและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่เกษตรกรต่อไป” ดร.ทองเปลว กล่าว

468A1558 C3B3 454A A918 440A24637580 scaled

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการโครงการสำคัญของกรมการข้าวในเขตภาคเหนือนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา นิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตและการแปรรูปข้าวเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัย กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน ตลอดจนมีการจัดแสดงแปลงสาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าว การประกวดแข่งขันการทำข้าวเหนียวมะม่วง การทำหุ่นไล่กา และการแข่งขันการนวดข้าวลีลาของพี่น้องชาวนาภาคเหนือ

1FC11300 6B93 4B59 8320 8A8536FC6843 scaled