ธรรมนัส เตรียม Kick off ยางพาราไทยมาตรฐาน EUDR สิ้นเดือนเมษายนนี้ มุ่งต่อยอดความสำเร็จยางพาราไทยสู่ผู้นำยางพาราโลก

S 47612105
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 47612120

กระทรวงเกษตรฯ เตรียม Kick off การขับเคลื่อนมาตรการ EU Deforestation Regulation: EUDR ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้สินค้าที่เข้าและออกจากสหภาพยุโรป ต้องผ่าน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation free) 2) มีกระบวนการผลิตที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศผู้ผลิต และ 3) ได้รับการตรวจสอบและประเมินสินค้า (Due Diligence) วัตถุประสงค์ของการ Kick off ในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและขยายโอกาสทางการค้ายางพาราให้กว้างยิ่งขึ้น

S 47612122

ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบและประเมินสินค้าไปแล้วกว่า 1.68 ล้านคน (พื้นที่ 3.17 ล้าน HA.) อีกทั้ง จัดทำระบบการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา TRT (Thai Rubber Trade) ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรการที่ EUDR กำหนด คาดกำหนดการ Kick off สิ้นเดือนเมษายนนี้

S 47612118

ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส กำชับ กยท. ในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมยาง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

S 47612124
S 47612129