กรรมการแพทยสภา- ส.ส. 5 พรรคฝ่ายค้าน ฟ้องศาลปกครองสั่งเพิกถอนประกาศ”กัญชาเสรี”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ุ65 ที่ศาลปกครองกลาง ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนชาวไทย เดินทางมามายื่นฟ้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ต่อศาลปกครองกลาง

screenshot 3 180
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กรรมการแพทยสภา และ ส.ส. ฝ่ายค้าน ฟ้องเพิกถอน

ทั้งนี้เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ก.พ.2565 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธ.ค2563 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ดังเดิม พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการทุเลาการบังคับ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีด้วย

พร้อมระบุว่า เนื่องจากเห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ป.ป.ส. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 เป็นผลให้กัญชา ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป เป็นการกระทําที่ไม่สุจริตและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเพราะการออกประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุม คุ้มครองประชาชนผู้บริโภคเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะ ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไว้ว่าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด

โดยเฉพาะผู้มีอํานาจและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางนําเข้า-ส่งออก โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจํานวนผู้ค้าและผู้เสพยารายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงพิษภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข อีกทั้งการกําหนดดังกล่าวไม่เป็นการชัดเจนกรณีใดจะเป็นใช้ทางการแพทย์หรือทางการ นันทนาการหรือไม่เพียงใด การออกประกาศฉบับพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนเกินสมควร เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า การที่ตนและส.ส.พรรคฝ่ายค้านมาร่วมกันฟ้องให้มีการเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกล่าว ในวันนี้ เราไม่ได้คัดค้านนโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพราะถึงไม่มีประกาศฉบับนี้ ประเทศไทยก็ยังสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ต่อไปได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2563

เพียงแต่เราต้องการให้มีการเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.2565 ออกไป จนกว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกกฎหมายควบคุม คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้กัญชาโดยเฉพาะ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติก่อน เนื่องจากทุกวันนี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมป้องกันการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ จนกลายเป็นการเปิดการใช้กัญชาอย่างเสรีในหลายชุมชน สร้างปัญหาระยะยาวของสังคมไทย