มนัญญา โชว์ความสำเร็จระบบสหกรณ์ ยกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต้นแบบการส่งเสริมผลิตและแปรรูปข้าวโพดหลังนา

รมช.มนัญญา โชว์ความสำเร็จระบบสหกรณ์ ยกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต้นแบบการส่งเสริมผลิตและแปรรูปข้าวโพดหลังนา สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก พร้อมมอบเงินอุดหนุนกว่า 1,000 ล้านบาท ผลักดันผลิตข้าวโพดหลังนาให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประพันธุ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

พบปะสมาชิกสหกรณ์เกษตรกร

จากนั้น รมช.เกษตรฯ เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ และพิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตัน/วัน พร้อมพบปะสมาชิกสหกรณ์เกษตรกร กว่า 1,600 ราย ณ จุดรวบรวมผลผลิตการเกษตร (คุ้งวารี) ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

      

รมช.มนัญญา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและสมบูรณ์แบบ ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ขับเคลื่อน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวโพดหลังนาหรือพืชหลังนา 2. โครงการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด 3. โครงการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัยผลิตสินค้าข้าวตามมาตรฐาน GAP 4. โครงการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ข้าว, ข้าวโพด และ 5. โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

      

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวโพดหลังนา ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกในการปลูก ช่วงเวลาที่เหมาะสม การดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในปีที่ผ่านมา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถรวบรวมผลิต 39,611 ตัน มูลค่ามากกว่า 284.337 ล้านบาท ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 15 แห่ง จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 1,171 ราย พื้นที่ 15,693 ไร่

 “การขับเคลื่อนด้วยระบบสหกรณ์เป็นการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อื่น ๆ ได้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในด้านการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดหลังนา ซึ่งขณะนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่พร้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ขอฝากไปยังสหกรณ์ทั่วประเทศว่า สหกรณ์จะเข้มแข็งได้ ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีจํานวนสหกรณ์ 7,618 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 11 ล้านคน มูลค่าปริมาณธุรกิจรวมมากกว่า 2.27 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566)” รมช.มนัญญา กล่าว

      

รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายลดหนี้สิน โดยเร่งหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกเพื่อให้สามารถลดภาระหนี้สินในครัวเรือน  สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลักดันโครงการต่าง ๆ ลงสู่พื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

      

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ให้แก่สหกรณ์ 17 แห่ง 1 กลุ่มเกษตรกร รวมมูลค่ามากกว่า 247 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวบรวม 303,532.59 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,179.42 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 39,948 ราย

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ปี 2566 จำนวน 31 สหกรณ์ วงเงิน 739 ล้านบาท และมอบเงินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วงเงิน 15 ล้านบาท สมาชิกจำนวน  23,964 ราย รวมทั้งได้มอบใบรับรองแหล่งพืช GAP พืช (ทุเรียน) ให้แก่เกษตรกร 1 ราย

สำหรับเครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตัน/วัน สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 105 ล้านบาท ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โควิด 2019) พร้อมไซโลเป่าลมเย็นพร้อมโรงคลุม ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน/วัน ผลการรวบรวม 95,671.94 ตัน คิดเป็นมูลค่า 758,117,930 บาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 10,121 ราย ทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน สมาชิกสามารถเข้าถึงประโยชน์จากสหกรณ์ในการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร การรวบรวม รับซื้อ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

     

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 9,910 คน ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร และธุรกิจรับฝากเงิน โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมสมาชิกดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า