ครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมือง

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าวมุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมการข้าวถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีบวงสรวงแม่โพสพพิธีไหว้ศาลพระภูมิและพิธีไหว้เจ้าที่

335240745 576772874392203 5711725248218408931 n 6
ครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นรางวัลคนดีศรีข้าวศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นประจำปี 2565 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการข้าวในปีนี้ได้แก่นายนรภัทรศรีษะนอกนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมากองเมล็ดพันธุ์ข้าว และ น.ส.เบญจวรรณ พลโคตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกกองวิจัยและพัฒนาข้าว

         

335417860 1594184091050743 3678153013388963843 n %E0%B8%9B%E0%B8%B5
ครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว
335129399 1377345059707064 3622703050210626792 n %E0%B9%80%E0%B8%89 1
รมว.เกษตรฯเฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว

“ข้าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและยังเป็นพื้นฐานของเกษตรกรไทยอีกทั้งยังถือเป็นพืชการเมืองซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านข้าวอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องบุคลากรที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและด้านการตลาดจึงทำให้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรการดำเนินในปัจจุบันจึงต้องไม่มองแค่ผลประโยชน์และคะแนนเสียงและต้องช่วยกันเปลี่ยนความคิดก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองอย่างไรก็ตามเชื่อว่านักวิชาการและนักวิจัยของกรมการข้าวมีความรู้ความสามารถจึงต้องมาช่วยกันยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งพี่น้องชาวนาเกือบ 5 ล้านครอบครัวหรือ 15 ล้านคนต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็งเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง GDP ของประเทศจึงเน้นย้ำกับกรมการข้าวให้เห็นปัญหาที่แท้จริงจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าคิดถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้และไม่เสียดายงบประมาณในการพัฒนาภาคการเกษตรเชื่อว่าถ้าภาคการเกษตรเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งต่อไปด้วย” ดร.เฉลิมชัยกล่าว

         

335433704 921455575668220 4986138530400525396 n14
ครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว

ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของ ดร.เฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำส่งออกข้าวไทยลดลงต้นทุนการผลิตข้าวราคาสูงสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าวประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆและได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและได้ปริมาณที่มากขึ้นเกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

         

นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่องรวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าวการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวโดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

        

อีกทั้งยังได้มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้พี่น้องชาวนาร่วมมาเป็นชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าวซึ่งเปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าวและช่วยเหลืองานของกรมการข้าวตลอดจนยังได้จัดให้มีโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ที่มุ่งเน้นในการผลิตข้าวคุณภาพสูงโดยลดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแทนซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาศึกษาแนวทางในการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและในภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายจังหวัดสามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้