ศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียน เตรียมพร้อมรับปลดล็อก”กัญชา” ออกหมายปล่อยจําเลย ภายใน 9 มิ.ย.นี้

เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ได้เผยแพร่หนังสือของสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 พ.ค. 2565 เรื่องข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ “พืชกัญชา”ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดส่งถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยหนังสือดังกล่าวลงชื่อนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ35 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Capture4
Capture5 1

สํานักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกําหนดให้ “กัญชา” เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ในการนี้เพื่อให้การดําเนินการในคดีความผิดเกี่ยวกับ “พืชกัญชา”ของศาลต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทําข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม https://jta.coj.go.th และขอให้ตรวจสอบว่ามีสํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับ “พืชกัญชา “ซึ่งอยู่ในข่ายที่ศาลต้องดําเนินการให้เป็นไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสองเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้วตามนัยข้อพิจารณาดังกล่าวหรือไม่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

โดยสําหรับสํานวนคดีที่ต้องออกหมายปล่อยจําเลย ขอให้เตรียม ความพร้อมและดําเนินการจัดทํารายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลพิจารณามีคําสั่งให้ทันในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …ซึ่งกําหนดมาตรการกํากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณา และการบริโภคกัญชา กัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอได้โปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย

นอกจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรม ยังมีการส่งสำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 และข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดจำนวน 5 หน้า มาพร้อมกันด้วย