อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จัดระเบียบคุมเข้มมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออกในพื้นที่ภาคใต้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เปิดประชุม “จัดระเบียบคุมเข้มมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ภาคใต้ ฤดูกาลผลิตปี 2566”  แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในส่วนของจังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบนโยบายด้านการส่งออกทุเรียนของจังหวัดชุมพรด้วย

         

จัดระเบียบคุมเข้มคุณภาพทุเรียนใต้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ย้ำเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เมื่อตัดทุเรียนส่งโรงคัดบรรจุ ต้องแสดงใบ GAP ให้โรงคัดบรรจุ เพื่อที่จะเป็นการยืนยันตัวตน ตรวจสอบแหล่งที่มาของผลผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งทางประเทศจีนได้ขึ้นทะเบียน GAP ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 66 โดยเป็น GAP ทุเรียน จำนวน 74,136 แปลง อยู่ในภาคใต้ 38,181 แปลง และ ล่าสุดวันที่ 15 มิ.ย. 66 ทางกรมวิชาการเกษตรได้ส่งทะเบียน GAP ให้จีนผ่านทูตเกษตรปักกิ่ง เพื่อขี้นทะเบียนในรอบถัดไปแล้ว อยู่ระหว่างรอจีนพิจารณาขึ้นทะเบียน โดยเป็น GAP ทุเรียน จำนวน 72,488 แปลง อยู่ในภาคใต้ 40,107 แปลง จึงมั่นใจว่าจำนวนใบ GAP สำหรับการส่งออกมีเพียงพออย่างแน่นอน ดังนั้น  เพื่อให้สอดรับมาตรฐานการส่งออกตามพิธีสารไทย-จีน หากใบ GAP ส่งออกไม่ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่สายด่วนกรมวิชาการเกษตร 081-9384408

           

จัดระเบียบคุมเข้มคุณภาพทุเรียนใต้

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่รับผิดชอบโดย สวพ. 7 และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่รับผิดชอบโดย สวพ.8  มีการให้บริการ  “GAP Mobile เคลื่อนที่” และบริการ Clinic เกษตรเคลื่อนที่ ในการขึ้นทะเบียนสวน GAP ให้กับเกษตรกรเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการผลิตทุเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP  ไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ รวมทั้งความสำคัญของการใช้ใบรับรอง GAP เพื่อจำหน่ายผลผลิต ทวนสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้  ผอ. สวพ. 7 กล่าวว่า สวพ. 7 และ สวพ. 8 มีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ได้มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งออกผลไม้ สามารถบริหารจัดการโรงคัดบรรจุได้ตามมาตรฐาน มกษ. ๙๐๔๗ – ๒๕๖๐ มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรับวัตถุดิบของโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียน มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพปะปนไปในช่วงต้นฤดู

จัดระเบียบคุมเข้มคุณภาพทุเรียนใต้

โดยได้จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในการตรวจคุณภาพทุเรียน จำนวน 104 ราย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินการส่งออกทุเรียนตลอดฤดูกาล โดยชุดเฉพาะกิจดังกล่าว ได้ออกตรวจติดตามล้ง ตั้งแต่ก่อนวันประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน วันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ ทุกตู้ ทุกล้ง เพื่อทำการตรวจแยกสีล้ง ให้เป็นสีเขียว เหลือง แดง หลังวันที่ 10 มิ.ย. มีการวางแผนการเข้าตรวจตามประเภทล้งที่ได้จัดเกรดไว้ ล้งที่ได้สีเขียว หมายถึง ล้งที่มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ส่วนสีเหลืองและแดง คือล้งที่อาจจะมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไปบ้างและจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกล้ง ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดเพื่อเป็นสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นชื่อเสียงของแต่ละแห่งด้วย อย่างไรก็ตามขอให้ทุกล้ง ช่วยตรวจสอบทุเรียนก่อนซื้อ ไม่ซื้อทุเรียนอ่อนจากมือตัดที่ไม่รักษากติกา เพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้มีทุเรียนอ่อนหลุดรอดออกมาตลาดหรือส่งออก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของทุเรียนไทย และสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคและเป็นไปตามข้อกำหนดพิธีสารการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

         

จัดระเบียบคุมเข้มคุณภาพทุเรียนใต้

นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของการปิดตู้ก่อนการส่งออกได้มีการจัดเพิ่มกำลังนายด่านตรวจพืชเป็น 30 คน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบศัตรูพืช โรค แมลงที่อาจติดไปกับผลทุเรียน ก่อนออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) เพื่อการส่งออก ตามพิธีสารที่ประเทศไทยได้ทำร่วมกับประเทศจีน โดยกรมวิชาการเกษตร จะบูรณาการร่วมกับจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเข้มในวันที่ 27-28 มิ.ย นี้ 

         

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวในตอนท้ายย้ำคุมเข้มทุเรียนใต้ ต้องได้ทั้งคุณภาพเหมือนภาคตะวันออก บูรณาการตรวจเข้มลงพื้นที่ 27-28 มิ.ย นี้ เปิดสายด่วน กรมวิชาการเกษตร 081-9384408 พร้อม ขึ้นทะเบียน GAP  บริการ Clinic เกษตรเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชน เกษตรกร เน้นย้ำ มาตรการควบคุมคุณภาพและป้องกันสวมสิทธิ์ทุกรูปแบบโดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง DOA Together  

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า